/Files/images/statut/IMG_20160920_0001.jpg

1.Загальні положення

1.1. Рубіжанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4 Рубіжанської міської ради Луганської області – загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту.

1.2. Юридична адреса Рубіжанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 Рубіжанської міської ради Луганської області: 93001 вул. Чехова, буд 3, м. Рубіжне ,Луганська область.

1.3. Рубіжанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4 Рубіжанської міської ради Луганської області (надалі – навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Повне та скорочене найменування навчального закладу:

- повне найменування українською мовою: РУБІЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4 РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

- скорочене найменування українською мовою: ЗШ № 4;

- повне найменування російською мовою: РУБЕЖАНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 4 РУБЕЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

- скорочене найменування російською мовою: ОШ № 4.

1.5. Засновником і власником навчального закладу є територіальна громада в особі Рубіжанської міської ради Луганської області.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

1.6.1. Забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.2. Виховання громадянина України, формування громадянської позиції, потреби і вміння самовдосконалюватися, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

1.6.3. Виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, національно-патріотичних почуттів, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина.

1.6.4. Реалізація права учнів на вільне формування світоглядних переконань.

1.6.5. Надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб, створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного та естетичного розвитку.

1.6.6. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови та мов національних меншин, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

1.6.7. Сприяння духовному розвитку учнів засобами мистецтв, виховання морально і фізично здорового покоління.

1.6.8. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

1.7. Діяльність навчального закладу будується на принципах доступності; гуманізму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.8. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.10.1. Реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

1.10.2. Безпечні умови освітньої діяльності.

1.10.3. Дотримання державних стандартів освіти.

1.10.4. Дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У навчальному закладі визначена українська та російська мови навчання. Навчальний заклад самостійно обирає профілі навчання, керуючись нахилами та здібностями учнів, потребами суспільства і батьків, відповідним кадровим забезпеченням та можливостями матеріально-технічної бази.

1.12. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми та засоби організації навчально-виховного процесу;

- визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

- визначати контингент учнів у відповідності та з урахуванням чинного законодавства;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- встановлювати різні форми морального і матеріального заохочення учасникам навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади або благодійні внески від юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;

- встановлювати єдиний зразок форми для учнів.

1.13. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів (за фаховим принципом спорідненості навчальних дисциплін), соціально – психологічна служба.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється на підставі угоди з медичним закладом або медичною установою.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

2. Управління навчальним закладом

2.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником /власником/ - Рубіжанською міською радою і управлінням освіти Рубіжанської міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору шляхом укладання контракту. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

2.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори /конференція/ колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів /конференції/ з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу другого-третього ступенів - класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить один навчальний рік.

Загальні збори /конференція/ правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори /конференцію/ мають голова ради навчального закладу, учасники зборів /делегати конференції/, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори /конференція/:

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

2.3. У період між загальними зборами /конференцією/ діє рада навчального закладу.

2.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об`єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов`язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім`єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов`язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв`язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3.3. До ради обираються пропорційно представники педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами /конференцією/ загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами /конференцією/.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

2.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальність ухвалення рішень;

- добровільності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами /конференцією/.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника /засновника/, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7- денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюються узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, професійного комітету навчального закладу.

2.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’ язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

2.3.6. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів /конференцій/;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні";

- нагородження учнів похвальними листами „За високі досягнення у навчанні”, та похвальними грамотами „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості і потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителю;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центра дозвілля, а також залучає громадськість, батьків /осіб, які їх замінюють/ до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов`язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов`язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

2.4. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов`язкових оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов`язки працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами/конференцією/, засновником, місцевими органами державної влади тощо.

2.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки /посадового окладу/ лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року припускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

2.6. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Голова педагогічної ради є директор навчального закладу.

2.7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

2.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право на розгляд актуальних питань навчально-виховного процесу.

2.9. У навчальному закладі можуть створюватись громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

3. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів із конкретизацією шкільного компоненту освіти та профілю навчання. Навчальний план затверджується управлінням освіти Рубіжанської міської ради.

3.2. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.3. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.4. Індивідуалізація і диференціація навчання в навчальному закладі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, профілю навчання.

3.5. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у гуртках, творчих об'єднаннях тощо.

3.6. Мережа класів навчального закладу формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Класи поділяються на групи відповідно до порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.7. Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.8. Навчальний заклад у межах часу, передбаченого навчальним планом, встановлює структуру навчального року, режим роботи, а також тижневе навантаження учнів.

Учням з особливими потребами надається право і створюються умови для індивідуального навчання.

3.9. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин; 5-11 класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків у навчальному закладі допускається за погодженням з управлінням освіти Рубіжанської міської ради.

3.11. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

3.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчальною плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог затверджується директором та погоджується із відповідними органами.

3.13. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток здібностей і обдарувань.

3.14. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.15. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом навчального закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3.17. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), документа про наявний рівень освіти (для дітей, які вступають до 10 класу).

3.18. Директор навчального закладу зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, її Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3.19. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.20. У разі вибуття учня з міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

3.21. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

3.22. У навчальному закладі за бажанням учнів, їхніх батьків при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків.

3.23. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів навчального закладу визначаються Міністерством освіти і науки України. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.24. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.25. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

3.26. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається чинними документами.

3.27. За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

3.28. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-их класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9-их класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3.29. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позакласної роботи.

3.30. Учнів та працівників закладу освіти забороняється залучати до участі в політичних акціях і релігійних заходах.

3.31. Дисципліна в навчальному закладі досягається на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

4.Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психолог;

- бібліотекар;

- допоміжний персонал;

- батьки (особи, що їх замінюють).

4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», даним Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

4.3. Учень – особа, яка навчається і виховується в навчальному закладі.

4.4. Учні мають право:

4.4.1. На доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти.

4.4.2. Обирати факультутиви, спецкурси, позакласні заняття.

4.4.3. Користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу.

4.4.4. На доступ до інформаціъ з усіх галузей знань.

4.4.5. Брати участь у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

4.4.6. На ознаймлення з результатами оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної частини навчального плану.

4.4.7. Особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні навчального закладу.

4.4.8. Брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів.

4.4.9. Брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.

4.4.10. На захист від будь-яких форм психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують честь та гідність.

4.4.11. На безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

4.5. Учні зобов'язані:

4.5.1. Виконувати вимоги Статуту, Правила внутрішнього розпорядку.

4.5.2. Дбати про власне здоров'я, вести здоровий спосіб життя.

4.5.3. Не вживати алкогольні напої та наркотичні речовини.

4.5.4. Не палити в навчальному закладі та на його території.

4.5.5. Не користуватися телефоном під час навчально-виховного процесу.

4.5.6. З повагою ставитися до державних символів.

4.5.7. Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень.

4.5.8. Не допускати запізнення на уроки і не пропускати занять без поважних причин.

4.5.9. Дбайливо ставитись до майна навчального закладу, а у випадку нанесення матеріальних збитків, відшкодувати їх.

4.5.10. Дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

4.5.11. Дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки у спілкуванні з педагогами, однокласниками, учнями та всіма працівниками навчального закладу.

4.5.12. Виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

4.5.13. Брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонено чиним законодавством.

4.5.14. У випадку пропусків занять пред'являти відповідні документи.

4.5.15. З повагою ставитися до батьків, піклуватися про молодших.

4.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

4.7. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогів та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

До педагогічної діяльності у навчальному закладі можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів для викладання окремих предметів, курсів за вибором, факультативів.

4.9. Педагогічні працівники мають право на:

4.9.1. Захист професійної честі, гідності.

4.9.2. Самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців).

4.9.3. Участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу.

4.9.4. Проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи.

4.9.5. Виявлення педагогічної ініціативи.

4.9.6. Позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання.

4.9.7. Участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

4.9.8. Підвищення кваліфікації, перепідготовку.

4.9.9. Отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України.

4.9.10. На матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

4.10. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.11. Педагогічні працівники зобов'язані:

4.11.1. Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог.

4.11.2. Сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя.

4.11.3. Сприяти зростанню іміджу навчального закладу.

4.11.4. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі.

4.11.5. Виховувати в учнів повагу до законів, прав людини, батьків, жінки, старших за віком, шанобливе ставлення до країни, державної мови, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України.

4.11.6. Готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

4.11.7. Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів.

4.11.8. Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам.

4.11.9. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору.

4.11.10. Виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

4.11.11. Брати участь у роботі педагогічної ради.

4.12. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

4.14.1. Обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування в навчальному закладі.

4.14.2. Звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування, директора навчального закладу з питань навчання, виховання дітей.

4.14.3. Приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу.

4.14.4. Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

4.14.5. Захищати в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

4.15. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

4.15.1. Створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

4.15.2. Забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту навчального закладу.

4.15.3. Поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу.

4.15.4. Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей.

4.15.5. Виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до країни, сім’ї, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів.

4.15.6. Створити дитині умови для навчання та відпочинку.

4.15.7. Повідомляти про причини відсутності учня напередодні чи у день пропуску з представленням підтверджуючого документа.

4.15.8. Виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.15.9. Відшкодувати у повному обсязі витрати за псування учнем майна навчального закладу в терміни, визначені адміністрацією навчального закладу.

4.15.10. Контролювати відвідування дитиною навчальних занять, дотримання вимог щодо зовнішнього вигляду учня, рівень навчальних досягнень.

4.15.11. Відвідувати батьківські збори, конференцыъ, засідання батьківського всеобучу.

4.16. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

5. Матеріально-технічна база навчального закладу

5.1. Матеріально - технічна база навчального закладу є власністю засновника. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання та інщі матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі централізованої бухгалтерії управління освіти Рубіжанської міської ради.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, учительської, спортивної, актової зали, стадіону, бібліотеки, медичного, комп‘ютерних кабінетів, їдальні, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.6. Відповідно до рішення Рубіжанської міської ради від 02.06.2010р. № 71/76 навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.7. Навчальний заклад не має права продавати або передавати іншим підприємствам, установам та організаціям надані йому приміщення, будинки, споруди, майно, обладнання та інші матеріальні цінності, обмінювати їх. Навчальний заклад не має права здавати в заставу, надавати безкоштовно у тимчасове користування або у позику, а також списувати їх з балансу без погодження з управлінням освіти Рубіжанської міської ради.

6. Міжнародне співробітництво

6.1. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами

6.2. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про учнівський і педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

7.Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти засновників;

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти місцевого бюджету;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

7.3. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.4. Порядок діловодства в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснювати через централізовану бухгалтерію.

7.5. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

7.6. У школі за рішенням шкільної батьківської конференції створюється фонд розвитку матеріальної бази школи, який формується за рахунок добровільних внесків батьків, окремих громадян, організацій, установ. Рішення про розмір батьківських внесків щорічно приймається шкільною батьківською конференцією. Використання коштів доручається шкільному батьківському комітету, який щорічно звітує про використання коштів фонду перед шкільною батьківською конференцією.

8. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція закладів, засновник та управління освіти Рубіжанської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки /інспектування/ навчального закладу з питань, пов`язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 раз на рік. Перевірки з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

9. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і передає його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання школи навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів.

9.4. Ліквідація закладу освіти відбувається у формах позбавлення його статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником, згідно з чинним законодавством.

9.5. При реорганізації чи ліквідації навчального закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.6. При реорганізації чи ліквідації навчального закладу, працівникам які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

Кiлькiсть переглядiв: 696

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.