ЗВІТ
виконуючого обов’язки директора Рубіжанської гімназії №4 Сєвєродонецького району Луганської області перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю про діяльність у 2022-2023 навчальному році.

На виконання п. з наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дощкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності закладу, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про діяльність закладу освіти і управлінську діяльність керівника у 2022-2023 навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про базову середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом закладу та чинними нормативно- правовими документами в галузі освіти.

Як керівник закладу, забезпечую узгодженість зусиль учителів та батьків щодо вдосконалення освітнього середовища і відповідаю за результати колективної роботи .

Головним завданням керівника вважаю захист прав і інтересів всіх учасників освітнього процесу.

Головною метою роботи педагогічного колективу є Формування компетентного учня шляхом впровадження ефективних педагогічних технологій в освітній процес, досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостей

Загальна інформація про заклад освіти

Гімназія №4 м. Рубіжного до війни була розташована за адресою : вул. Чехова б.3. Заснований навчальний заклад у 1922 р.

Гімназія, яка зруйнована й знаходиться на окупованій території, знайшли в собі сили організувати роботу закладу онлайн.

Керівник закладу Житлова Наталія Володимирівна, спеціаліст вищої категорії.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Лоза Ганна Михайлівна, вчитель вищої категорії, має звання старший вчитель.

На сайті навчального закладу та на сторінці закладу у Facebook була висвітлена інформація про найкращі заходи, які пройшли протягом 2022/2023 навчального року.

Однією з перших шкіл міста Рубіжного ще з 01 квітня 2020 року заклад працює на платформі «Нові знання», яка включає у свій ресурс електронні класні журнали та щоденники з можливостями дистанційного навчання. Протягом навчального року ця робота велася систематично на достатньому рівні.

У 2022/2023 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Використання інноваційних технологій навчання і виховання у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

Управління закладом освіти.

У 2022- 2023 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

Управління закладом здійснюється згідно Річного плану роботи закладу, у межах Внутрішньої системи забезпечення якості освіти, календарних планів вчителів-предметників і плани виховної роботи класних керівників. Адміністрацією закладу використовувалося такі форми контролю за станом освітнього процесу : вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, спостереження за дистанційним освітнім процесом. За результатами підсумкових контрольних робіт адміністрація закладу робила порівняльний аналіз і приймала управлінські рішення щодо конкретних вчителів та учнів. Основними формами спілкування з колективом були наради індивідуальні бесіди, інформування. У роботі надавалися колегам можливість приймати самостійні рішення, відповідно кваліфікації і характеру роботи, створення необхідних умов для самореалізації.

Впродовж навчального року проводилося вивчення стану викладання і рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з історії , зарубіжної літератури; стан викладання і результати впровадження освітньої реформи у 2-5 класах закладу в світлі впровадження Нової української школи ; досліджувалися результати виховної роботи з учнями 2-9 класів. Матеріали за результатами перевірки заслуховувалися на нарадах при директорі.

Кадрове забезпечення

У 2022-2023 н.р .штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%. Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

Кадрове забезпечення: педагогічний колектив гімназії після повномасштабного вторгнення складають 15 вчителів, з них вищої категорії 6 вчитель, І категорії – 3 вчителі, спеціалістів - 6 . Мають звання “вчитель-методист”-1 учитель, звання “старший учитель” – 2.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому кожен учитель нашої школи використовує нові інформаційно-комунікаційні технології, ефективно забезпечує освітній процес. Процес навчання в закладі проходить за дистанційною формою.

Методична робота

З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та впровадження в практику роботи навчального закладу державної політики реформування національної освіти, регламентованої Концепцією «Нова українська школа», Державною цільовою соціальною програмою «100 відсотків», програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Державним стандартом початкової загальної середньої освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до завдань педколективу на 2022/2023 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол № 1 від 31.08.2022 р.) з метою подальшого удосконалення науково-методичної роботи було затверджено «Структуру науково-методичної роботи Рубіжанської гімназії №4 у 2022/2023 н.р».

У 2022/2023 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Використання інноваційних технологій навчання і виховання у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

У школі працювало одне ШМО та загальношкільний методичний майданчик:

ШМО класних керівників, кер. – заступник директора з НВР Г.Лоза.

Проблема: «Інноваційні технології виховання в умовах дистанційного навчання».

Усі вчителі школи працювали над індивідуальними науково-методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів, потреб та запитів учителів.

На засіданнях ШМО розглядався ряд актуальних питань:

- рекомендації МОН стосовно викладання предметів;

- підвищення теоретичної, методичної та професійної майстерності вчителів;

- колективна робота над удосконаленням передового педагогічного досвіду;

- вироблення практичних рекомендацій щодо навчання і виховання учнів згідно з Концепцією «Нова українська школа»;

- формування ключових життєвих компетентностей у процесі навчання;

- національно-патріотичне виховання на уроках і позаурочній діяльності;

- формування потреби педагогів у підвищенні своєї професійної майстерності, підвищенні кваліфікації згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- формування культури якісного використання ІКТ на уроках;

- впровадження концепції «Нова українська школа»;

- підвищення цифрової грамотності учасників освітнього процесу, підвищення рівня медіаграмотності, рівня використання технології дистанційного навчання;

- психологічна підтримка учасників освітнього процесу тощо.

У гімназії діяли на постійній основі внутрішньошкільні психолого-педагогічні семінари: «Адаптація учнів до навчання за Концепцією «Нова українська школа», кер. Ю.Топчій; «Використання інноваційних технологій навчання і виховання у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа», кер. Г.Лоза.

У закладі традиційно використовувалися наступні форми роботи: творча група «Інноваційні технології навчання учнів 2-5, 6-9 класів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» (кер. Г.Лоза), загальношкільний методичний майданчик; динамічні творчі групи; майстер-класи вчителів Петросян І., Лози Г., взаємовідвідування занять та позакласних заходів; самоосвіта.

31 серпня 2022 року проведена педрада, на якій розглянуті питання «Підсумки діяльності закладу в 2021/2022 навчальному році, завдання педколективу на новий навчальний рік та шляхи їх реалізації», «Затвердження річного плану на 2022/2023 н.р.», «Про особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, реалізацію основних положень Концепції «Нова українська школа» у 2022/2023 навчальному році, дотримання Єдиного орфографічного режиму та інструкції з діловодства у закладі», «Про особливості викладання предметів у 2022/2023 навчальному році», «Робота з техніки безпеки та попередження травматизму учасників освітнього процесу», «Про доцільність проведення навчальної практики у 2022/2023 навчальному році» тощо.

23 вересня 2022 року на засіданні педради були затверджені результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються у 2023 році: І.Петросян і Г.Лози. Також було розглянуте питання особливостей освітнього процесу, організації виховної роботи згідно з положеннями Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року.

У жовтні було проведене засідання педради, на якому обговорювалися питання “Дистанційне навчання - сучасна освітня технологія. Дистанційний формат навчання в умовах повномасштабного вторгнення рф на територію України”, “Відвідування уроків онлайн учнями”, “Профілактика насилля у сім’ї”, “Підсумки підвищення кваліфікації педагогів у 2022 році”.

На засіданні педради 20 листопада 2022 року основними питаннями були наступні: “Превентивна діяльність, захист прав дітей під час воєнного стану”, “Планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 році”.

07 лютого 2023 року відбулося засідання педагогічної ради “Правова освіта учнів і педагогів. Правопорушення і відповідальність”, повторення окремих положень Закону України №8584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу»повторення окремих положень “Кодексу України про адміністраитивні правопорушення” . Крім того, було розглянуте питання “Сертифікація в дії”.

У День вишиванки пройшло святкове засідання педагогічної ради з розглядом питань “Фактори забезпечення якості освіти в умовах війни”, “Результати перевірки освітнього процесу ДСЯО”, “Результати самооцінювання управлінських процесів за допомогою новітньої системи EvaluEd”.

Підсумкове засідання педагогічної ради відбулося 29 травня 2023 року з основними питаннями “Переведення та випуск учнів”, “Оцінювання учнів, які навчаються дистанційно”, “Вплив відвідування уроків онлайн учнями на результати навчальних досягнень”.

На рівні гімназії вивчався досвід учителя історії і правознавства Петросян І. та вчителя зарубіжної літератури Лози Г., які атестувалися у 2022/2023 навчальному році.

Традиційними стали круглі столи для педпрацівників закладу: 23 березня 2023 року був організований круглий стіл “Права освітян у військовий час. Новації законодавства”, 29 березня - “Вікові особливості дитини”.

Протягом навчального року педагоги брали участь у тренінгах, вебінарах “Удосконалення психологічної компетентності сучасного педагога: індивідуальні особливості учнів під час дистанційного навчання”, “Педагогіка партнерства: соціально-педагогічна підтримка дітей та батьків в умовах воєнного стану”, “Психолого-педагогічна підтримка учнів, які пережили психотравмуючі події”, “Як говорити з дітьми про війну”, “Варто бути обережними: як говорити з дітьми про Голодомор”, “«Психологічна підтримка та допомога під час війни: практичні техніки для застосування в освітньому процесі та задля самовідновлення” та ін.

Необхідні для вивчення інформаційні матеріали розміщувалися в учительських групах: liflet “Протидія домашньому насиллю в умовах дистанційного навчання”,“Відмінності молодіжних субкультур від технологій ІПСО”, рекомендації до перегляду відео “Рьодан”: усе про новий, маловідомий і небезпечний підлітковий рух”.

На сайті закладу і у спільних чатах відкрита рубрика “Психолог рекомендує”.

Учителі гімназії беруть активну участь у науково-методичній роботі на рівні міста. Керівництво міським методичним об’єднанням заступників директорів з НВР здійснює Г.Лоза.

Протягом року вчителі брали участь у консультаціях та тренінгах КУ "ЦПРПП" РМР та Рубіжанського інклюзивно-ресурсного центру, а саме: “Дистанційне навчання в школі – сучасна освітня технологія. Загальні принципи та інструменти дистанційного навчання”, “Дитяча тривожність: причини, ознаки та корекція”, “Мобінг: поняття, причини, наслідки”, “Планування та визначення траєкторії професійного розвитку”, “Портфоліо вчителя як компонент самооцінювання власної діяльності”, “Створення та використання блогу (сайту) в професійній діяльності педагога”, “Використання цифрових сервісів для спільної роботи, професійного спілкування та професійного розвитку педагогів”, “Положення про атестацію педагогічних працівників” тощо.

Учителі закладу брали активну участь у міських, регіональних та всеукраїнських методичних заходах (у зв’язку з карантинними заходами – онлайн).

15 березня 2023 року вчителі взяли участь у науково-методичній конференції Інституту педагогіки НАПН України «НУШ крокує в 6 клас. Системність, сучасність, результативність».

Уобласному науково-практичному семінарі «Гендерна освіта та виховання: досвід, проблеми, перспектива»29 березня2023рокувзяли участь 3 педагогів гімназії.

14 квітня 2023 року педагоги гімназії взяли участь у обласному науково-практичному семінарі «Педагогіка партнерства як основа формування інноваційного освітнього простору».

25 квітня 2023 року педагогічний колектив гімназії взяв участь у обласному відкритому круглому столі “Організація освітнього процесу в 5–6-х класах ЗЗСО за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції “Нова українська школа”.

Умайстер-класів онлайн-форматі за темою «Genial.ly: створюємо наочність нового покоління»взяли участь 3 педагогів закладу.

Учителі гімназії брали участь у циклі безкоштовних вебінарів, які протягом року проводив Інститут модернізації змісту освіти у рамках співпраці з компанією EdPro.

Згідно із затвердженим планом всі педагогічні працівники протягом року здійснили підвищення кваліфікації у ЛОІППО та онлайн-платформах.

Заступник директора Лоза Г. отримала Сертифікат і працювала експертом ДСЯО з практичного вивчення досвіду роботи під час сертифікації вчителів початкових класів, отримала сертифікат експерта з інституційного аудиту в Кіровоградській області.

На сайті навчального закладу та на сторінці закладу у Facebook була висвітлена інформація про найкращі заходи, які пройшли протягом 2022/2023 навчального року.

Однією з перших шкіл міста Рубіжного ще з 01 квітня 2020 року заклад працює на платформі «Нові знання», яка включає у свій ресурс електронні класні журнали та щоденники з можливостями дистанційного навчання. Протягом навчального року ця робота велася систематично на достатньому рівні.

У період навчання з використанням дистанційних технологій освітній процес здійснювався якісно: близько 80% уроків було проведено онлайн, дітям надавалися групові та індивідуальні консультації. Освітній процес (уроки, консультації, інструкції) здійснювався з використанням Google Meet, Zoom, Viber, Discord тощо. Використовувався ресурс Всеукраїнської школи онлайн, Національної освітньої спільноти «Всеосвіта», освітнього проєкту «На урок» та ін.

У червні 2023 року весь колектив пройшов навчання на платформі “Академія цифрової освіти” за темою “GoogleDigitalToolsforEducation/ Цифрові інструменти Googleдля освіти” та отримав Сертифікати базового, середнього та поглибленого рівня. Педагогічний колектив отримав спеціальний статус “Заклад освіти - учасник програми GoogleforEducation”/GoogleforEducationParticipatingSchool”.

Навчальна діяльність учнів

Результати навчальної діяльності учнів- це основний показник діяльності педагогів.Одним з найважливіших результатів освітнього процесу є якість знань учнів.

У жовтні був проведений І етап предметних олімпіад. У листопаді-грудні переможці першого етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін стали учасниками міських предметних олімпіад, ХІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ХXIIІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

У ІІ етапі ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учениця 5 класу Збукарєва А. посіла ІІ місце.

Учні також брали участь у інших конкурсах, які проводилися протягом року:ХХІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра», Всеукраїнський конкурс на написання есе «Війна за СВІЙ шлях» (дитячий погляд), Всеукраїнська географічна онлайн-вікторина «Діти пізнають Світ» тощо.

Оцінювання навчальної діяльності учнів за II семестр та рік здійснювались відповідно до Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2022-2023 н.р., затвердженими наказом МОН України від 01.04.2022 р. №290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2022-2023 навчального року».

Успішність учнів у розрізі класів представлена в таблиці:

кількість учнів у ЗЗСО з них пройшли річне оцінювання/ не пройшли РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
високий рівень (кількість учнів / %*) достатній рівень (кількість учнів / %*) кількість учнів середній рівень (кількість учнів / %*) початковий рівень (кількість учнів / %*)
3-4 класи 5-9 класи 3-4 класи 5-9 класи 3-4 класи 5-9 класи 3-4 класи 5-9 класи
266 58**/ 208*** 0/0,0 2/6,5 7/53,8 11/35,5 29,5 6/46,2 12/38,7 0/0,0 6/19,3

* відсоток рахується з кількості оцінених учнів

** з них 5 учнів 2 класу і 9 учнів мають “зараховано” з декількох предметів

** не пройшли річне оцінювання - 208:

- 1 учень 3 класу не оцінюється (інд. навчання)

- 190 учнів не виходять на зв’язок протягом року

- наприкінці року не вийшли на зв’язок або виконали не всі контрольні роботи 17 учнів, які за заявою батьків навчаються за сімейною формою

Робота по встановлення зв’язку і оцінюванню учнів ведеться.

З 01.09.2022 року заклад почав працював у режимі онлайн з використанням дистанційних технологій. Педагогічні працівники використовували всі наявні ресурси і платформи дистанційного навчання. Незважаючи на усю складність освітнього процесу у 2022-2023 н.р. освітні навчальні програми виконані повністю.

Виховна робота в закладі

Виховна робота освітнього закладу спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи виховання є невід’ємною складовою освітнього процесу, є наскрізним процесом, охоплює усі сфери шкільного життя і має ґрунтуватися на цінностях.

Основою для виховної роботи у школі є основні засади Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року, положення програми Міністерства освіти та науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції розвитку громадянської освіти в Україні та інші нормативні документи.

Організація виховної роботи у гімназії здійснювалася відповідно до “Інформаційних матеріалів щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році”(лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 №9105-22). У використаних рекомендаціях були зазначені основні напрями виховної роботи закладу, згідно з якими був складений річний план і проводилися заходи.

Протягом 2022/2023 н.р. класними керівниками, педагогом-організатором, заступником директора з НВР на достатньому рівні проведена виховна робота: виховні заходи, флешмоби, челенджі, години спілкування, круглі столи, дискусії, виставки малюнків, тематичні тижні, відзначення пам'ятних дат тощо (відео- та фото-звіти розміщувалися на сайті школи і на сторінці закладу у соціальній мережі Facebook). Учні школи залучались до активної участі в різноманітних шкільних, міських дистанційних заходах, що сприяло розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їхніх талантів.

Виховна робота у 2022/2023 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їхньої адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України основними напрямами виховної роботи закладу є права дитини, національно-патріотичне виховання, протидія булінгу, запобігання домашньому насильству, запобігання та протидія торгівлі людьми, профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки, сімейне виховання, екологічне виховання, естетичне виховання, морально-етичне виховання, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності тощо.

Заходи з правового виховання проводилися періодично протягом року, на канікулах і у рамках Тижня правових знань.

У початкових класах проведена низка заходів: гра-мандрівник “Захищаємо права казкових героїв”, творча робота “Права в моєму житті”, конкурс малюнків “Світ моїх прав”, перегляд мультфільму “Права людини” (2 кл.); заочна подорож “Подорож в країну прав дитини”, бесіда “Великі права маленької дитини” (3 кл.); виховний захід “Наші права - щасливе дитинство”, година спілкування “Права дитини” (4 кл.).

Для учнів 5-9 класів класними керівниками та вчителем основ правознавства Інессою Петросян був організований перегляд освітніх відеороликів, проведені години спілкування, бесіди тощо: правова вікторина “У країні права” (5 кл.), перегляд і обговорення фільму про онлайн-безпеку в Інтернеті “Хаппі та її суперсила” (5-6 кл.), усний журнал “Як захистити свої права” (6 кл.), бесіда “Що таке ІПСО? (7-8 кл.), бесіда “Права людини у вільній країні” (8 кл.), перегляд відео “Діяльність уряду по протидії торгівлі людьми”, бесіда “Цифрові права та безпека в Інтернеті” (9 кл.). Загальний захід для учнів 5-9 класів “Толерантність - це дорога до миру” провела психолог Юлія Топчій.

Окремою темою для інформування батьків, вчителів та старшокласників стала тема відмінностей молодіжних субкультур від технологій ІПСО. Рекомендоване відео “Рьодан”: усе про новий, маловідомий і небезпечний підлітковий рух”.

Протягом року на сайті закладу і у спільних чатах була відкрита рубрика “Психолог рекомендує”. Для батьків: “Складна поведінка дитини: як знайти ключ до позитивних змін, не порушуючи права дитини”. Для освітян: liflet“Протидія домашньому насиллю в умовах дистанційного навчання”. Для учнів: liflet“Протидія домашньому насиллю в умовах дистанційного навчання”, реклама чат-боту“Кіберпес”.

Протягом року були проведені бесіди: «Правила поведінки учнів в школі та за її межами», «Правила вуличного руху», «Права та обов’язки учнів школи», «Декларація прав дитини», «Конвенція про права дитини», «Захист від недбалого ставлення, жорстокості, експлуатації», «Захист від фізичного та психологічного насильства», «Право на освіту», «Право на відпочинок і дозвілля», «Особливості та основні риси Конституції України» тощо.

Серед основних складових вКонцепції національно-патріотичного виховання в системі освітиУкраїнивиокремленігромадянсько-патріотичне, духовно-моральне,військово-патріотичне та екологічневиховання. Метою національно-патріотичного виховання визначено становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян па основі духовно-моральних цінностей Українського народу, національної самобутності. З цією метою у гімназії склалася і діє система національно-патріотичного виховання учнів.

Протягом 2022/2023 навчального року вчителі закладу підготували та провели виховні заходи з нагоди Дня рідної мови, Дня Гідності і Свободи, Дня захисника і захисниці України, Дня Соборності, Дня пам’яті та примирення, річниці Незламності України, річниці аварії на Чорнобильській АЕС, Всесвітнього дня Землі, Дня героїв Небесної сотні тощо.

01 вересня 2022 року перший урок у всіх класах пройшов під гаслом «Ми українці: честь і слава незламним!».

До Дня рідного міста пройшли виховні години «Де би я не був, не забуду дім…» (8 кл.), «Ніде, ні в якому місті світу зірки не світять так яскраво, як у рідному місті» (9 кл.), «Місто Рубіжне - моя Батьківщина» (3, 5 кл.), «Для мене Рубіжне більше, ніж місто!» (6 кл.), «День міста Рубіжного - це свято всієї родини!» (7 кл.), «Моє місто – Рубіжне» (4 кл.), «День рідного міста - 2022» (2 кл.). учні, батьки і вчителі гімназії долучилися до проєкту "Вітаємо рідне місто" і створили віртуальний альбом, а окремі класи представили створене ними відео у Тік Ток. Усі заходи об’єднало єдине гасло – «Рубіжне – це Україна!».

Міжнародний день миру відзначається щорічно 21 вересня. Протягом тижня у закладі пройшли тематичні виховні години «Безцінне слово – мир, страшне слово – війна», «Цей чарівний світ – ми…», «Найбільший скарб – МИР», «Дзвін Миру», «Мир потрібен нам усім» тощо.

До Дня пам’яті жертв Бабиного Яруучні гімназії приєдналися до загальноукраїнських заходів і створили відеоповідомлення для всіх класів «Будемо пам’ятати…».

До Дня захисників і захисниць України у гімназії пройшли Уроки звитяги «В єдності наша сила!», «Незламні герої сьогодення», «Разом до перемоги!», «Я знаю вас, нащадки запорожців, я вірю вам і низько б’ю чолом». Діти взяли участь у вікторинах на козацьку тематику «Козацькі розваги». У 6 класі пройшов урок-зустріч з прикордонником з позивним «Юзек»«ЗСУ – слава, гордість, міць». Напередодні учні намалювали малюнки і зібрали невеличкі подарунки, щоб відправити на передову. Учні 7 класу виготовили конверт та листівку «Квіти подяки», щоб передати до військового штабу з найкращими побажаннями.

Заходи до Дня української писемності і мови у гімназії тривали 07-11 листопада: виховні години «Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи», «Цікаві сторінки української писемності», «Наша мова солов’їна», «Найбільший скарб – мова» тощо. Учні з цікавістю долучилися до загальношкільної вікторини «Ми знаємо мову калинову». Заходи проходили і на уроках української мови: «Фразеологічні спотиканки», гра «Мовними стежками», урок-презентація «День української писемності та мови», усний журнал «Мовні цікавинки», гра «Найрозумніший» тощо. Учні, вчителі і батьки долучилися до Диктанту національної єдності 09 листопада.

У Міжнародний день енергозбереження в гімназії пройшла низка тематичних бесід: "Енергозбереження в побуті", "Енергозбереження сьогодні - це не просто примха, а необхідність", "Енергозбереження - найдешевше і економічно чисте джерело енергії". Учні провели діалог-дослідження “Як зберегти тепло”. Тема енергозбереження обговорювалася також у 5, 7, 8 класі на уроках природознавства і фізики.

На знак вшанування пам’яті невинних жертв Голодомору у школі відбулися виховні години. Діти й вчителі доєдналися до акції «Засвіти свічку!»

Загальногімназійний захід, виховні години та бесіди “Україна - країна нескорених”, ”Вільні творять майбутнє!” 21 листопада 2022 року були присвячені Дню Гідності і Свободи.

До Дня Збройних Сил України у закладі відбулася загальна виховна година “Воїни світла - воїни добра”. Напередодні свята дітям було запропоновано намалювати малюнок-привітання, сфотографуватися з ним і зробити відео-листівку для відправлення бійцям на передову. Учні гімназії також взяли участь у Всеукраїнській доброчинній акціїна підтримку наших Героїв на передовій «Новорічна листівка на передову». Учні гімназії взяли участь у обласній вікторині до дня Збройних Сил України (Андрусенко І.).

Традиційно учні гімназії брали участь у новорічних та різдвяних заходах гімназійного, міського та обласного рівня: виставці новорічних композицій, заходи з вшанування народних традицій і обрядів "Від хати до хати йдемо щедрувати!". Діти взяли участь у традиційних конкурсах: творчомуконкурсідо Дня Святого Миколая та Всеукраїнському конкурсі “Новорічна композиція”.

На Всеукраїнський конкурс творчих проєктів “Код Нації. Українська Сніжниця” були відправлені три учнівські роботи (Лоза Г.).

До Дня Соборності України у гімназії проведений урочистий захід, на якому учні взяли участь в українознавчий вікторині, читали вірші, присвячені рідній землі, переглянули фотовиставку “З Україною в серці”. В усіх класах пройшли виховні години "Соборна Україна одна на всіх, як оберіг", діти взяли участь у вікторині "Я люблю Україну", у обласній фотовиставці до Дня Соборності “Україна - це ми”.

До Дня памʼяті жертв Голокосту учні створили відеожурнал для використання на годинах спілкування.

У День пам’яті полеглих у бою під Крутами пройшли хвилинки класного керівника, на яких був представлений інформаційний ролик “Пам’ятаємо подвиг героїв Крут”.

На заходах до річниці визволення міста Рубіжного від фашистських загарбників був використаний відеожурнал “Рубіжне - це Україна!”, до Дня визволення України створене патріотичне відео.

З метою вшанування пам’яті загиблих під час Революції Гідності учні гімназії долучилися до Всеукраїнської тихої акції “Ангели пам'яті”.

До Дня Героїв Небесної Сотні у гімназії пройшла загальна виховна година. Учні згадали про причини тих подій, вшанували пам'ять Героїв хвилиною мовчання зустрілися з учасником Евромайдану Юрієм Петровичем Юзичем, який розповів про страшні події січня-лютого 2014 року.

З нагоди Міжнародного дня рідної мови було проведено низку заходів: для 5-9 класів - проєкт “Наша мова калинова”, лінгвістичний батл. Учениця 7 класу Топчій Владислава взяла участь у фотоквесті.

До Дня єднання та до Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир, до Дня матері учні і вчителі створили відеопривітання, які були розміщені у батьківських чатах та на сторінці закладу у соцмережах.
До роковин Незламності України на виховних годинах у кожному класі велися розмови про реалії війни, нашу боротьбу проти ворога, про подвиги і незламність українців. Діти переглянули відеоролик “Цей рік війни за 86 секунд”. У 8-9 класах діти говорили про права людини у контексті війни, про рашизм як неприпустиме явище сучасності.

Напередодні річниці народження Тараса Шевченка у гімназії пройшов круглий стіл, присвячений пам'яті видатного українського діяча.

У День українського добровольця пройшли виховні години з красномовними назвами: “Феномен добровольця здавна притаманний українцям”, “Воїни духу”, “Сильні духом” тощо, учні взяли участь у вікторині «Майбутній Захисник».

До Всесвітнього дня Землі була проведена зустріч-дискусія “Земля - наш спільний дім”, підготовлена виставка малюнків.

Під час весняних канікул у 2 класі пройшли “Операція “Чиста оселя, подвір’я, вулиця, село, місто - чиста країна”, бесіда-заклик «Турбота про птахів». У 7 класі була проведена віртуальна подорож “Луганщина-світанок України”, “Книга-мандрівка. Україна”.

До Дня пам'яток історії та культури України й Міжнародного дня пам'яток і визначних місць у початкових класах була проведена бесіда “Історичні, культурні та природні пам’ятки України”. У 5-9 класах пройшли виховні години. У 7 класі обговорювали тему “Пам'ятки природи в рідному краї”. У 8-9 класах були проведені віртуальні екскурсії.

До Дня довкілля у Рубіжанській гімназії №4 був реалізований проєкт “Моя земля”. Усі заходи протягом тижня 10-14 березня проводилися у рамках цього проєкта: виховні години “Що під силу одній людині”, “Бережіть природу для людського роду”, “Сортування сміття”, перегляд екологічних відеороликів, мультфільмів, проведення ігор, вікторин “Бережи природу”, презентація фотовиставки до Дня довкілля “Моя прекрасна Земля”.

До річниці Чорнобильської трагедії пройшли бесіди і виховні години, учнями підготовлений відеоролик і виставка малюнків.

До Дня пам’яті та примирення загальногімназійним заходом став флешмоб “З болем у серці”, читання віршів супроводжувалося презентацією малюнків і поробок “Мак пам'яті”, які підготували учні 2-9 класів.

У всіх класах пройшли виховні години: “8 травня - День пам'яті та примирення”, “День Перемоги над нацизмом”, “Пам'ять єднає серця”, “Жіночі історії Другої світової”, “Пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді! Шануймо тих, хто воює за неї сьогодні”, “Пам’ять - це наша совість, біль, наша гордість”. Мак став центральним символом творчих робіт учнів, які готували на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання та технологій, на уроках англійської мови. Учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсімалюнків «Кольори нашої Перемоги» і Міжнародному конкурсі дитячих малюнків “Перемога очами дітей” (Андрусенко І.)

“Вишиванка - наш генетичний код". Під таким гаслом пройшли заходи до Дня вишиванки. Діти ознайомилися з відеовиставкою "Вишиванка очима дітей". Малювали вишиванки та вивчили пісню "Вишиванка" на уроках мистецтва.Учні, вчителі, вчительські родини, батьки долучилися до флешмобу "Луганщина вишивана".
У День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу на уроках історії пройшли бесіди з учнями 6-9 класів.

Відзначення Дня Героїв розпочалося з проєкту “Героям слава!”, результат якого - відео до Дня Героїв, яке було використано на класних годинах та тематичних бесідах “Наші герої”, “Від билинних Героїв до Героїв сьогодення”, “День героїв”, “Історію творять герої, які ходять поміж нас”, “Всі, для кого Україна дорожче за життя”. У 5-9 класах на уроках історії пройшли тематичні бесіди про українських героїв різних часів.

З нагоди Олімпійського дня була організована зустріч учнів з відомими спортсменами: майстром спорту з легкої атлетики Нєстєровою Ніною Вікторівною та Олександром Володимировичем Дубовим, тренером-викладачем, майстром спорту України з пауерліфтингу і богатирського багатоборства, багаторазовим призером і переможцем чемпіонатів Світу та Європи. Разом зі спортсменами пограли в гру “Олімпійський всезнайко”. Провели вікторину “Я про спорт знаю все”. Презентували виставку малюнків “Мій улюблений вид спорту”. Провели челендж серед учнів “Я зараз займаюсь спортом так”.

До Дня захисту дітей у Рубіжанській гімназії пройшов квест “Подорож у дитинство”. Підготовлене привітальне відео, у якому кожен учень впізнав себе, щасливого і безтурботного. Напередодні був оголошений флешмоб “Щаслива дитина”, де кожен мав розмістити фото на сторінках закладу у соцмережах.

До ювілею утворення Луганської області учні, вчителі і батьки із задоволенням самі взяли участь і запросили своїх друзів із соцмереж до флешмобу "Луганщині рідній присвячую", розмістивши на своїх сторінках найкращі фото нашого краю - української Луганщини. В усіх класах пройшли виховні години “З днем народження, рідна Луганщино!” під різними гаслами: “Все буде Україна”, “Луганщина у нас одна”, “Луганщина - перлина Донбасу” тощо.

У міському етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «СОКІЛ – ДЖУРА» (середня вікова група) заклад представляв рій “Січ”. У чемпіонаті Луганської області з велосипедного туризму серед юнаків (маршрут) учні здобули наступні результати: Топчій В. - І місце (особистий залік), Уваров М. -ІІ місце (особистий залік), Палагушин О. - участь. У змаганнях “Туризм” учениця 7 класу Топчій В. посіла І місце (особистий залік). У конкурсі “Рятівник” рій “Січ” посів ІІІ місце. У конкурсі «Теренова гра» учениця 7 класу Топчій В. посіла ІІ місце (особистий залік), у грі-вікторині «Відун» у особистому заліку учениця 7 класу Топчій В. - І місце, учениці 8 класу Бриніна Д. - ІІ місце, Гольдфарб А. - ІІІ місце. Також рій “Січ” брав участь у Всеураїнському фестивалі-огляді “Ватра” і фінальному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «СОКІЛ – ДЖУРА». До всіх вищезазначених заходів готували учнів учитель фізичної культури Боцун Ю. і педагог-організатор Андрусенко І.

Учні взяли участь у Конкурсі дитячих малюнків «ЗБЕРЕЖІМО ҐРУНТИ РІДНОЇ УКРАЇНИ» (Житлова Н.), міській інтелектуально-пізнавальній грі «Люби і знай свій край» (Андрусенко І.). У міській вікторині «Нащадки героїв» учениця 8 класу Бриніна К. посіла ІІ місце. У Обласному конкурсі “Героїв пам’ятаємо імена” ІІ місце посіла учениця 7 класу Топчій В.

Протягом року проводилися заходи з євроінтеграції: бесіди, виховні години, вікторини до Дня народження Європейського союзу, до Дня Європи.

Важливим напрямком виховної роботи освітнього закладу є заходи, спрямовані на протидію булінгу, насиллю і торгівлі людьми. У рамках акції “16 днів проти насилля” пройшла низка заходів: бесіди, перегляд відеороликів, ознайомлення з буклетами, інформативними плакатами тощо. Були проведені бесіди щодо проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми тощо. Подивились відеоролик "Розкажи дорослому, якому довіряєш". Ознайомилися з буклетом "Дізнайся про свої права в цифровому середовищі".

У 4 класі були проведені інтерактивні заняття «Скажи - “НІ!” булінгу». З учнями 5 класу проведений захід "Стоп насилля!". З учнями 6 класу класним керівником проведений цикл заходів "Це повинен знати кожен". До циклу ввійшли виховні бесіди про домашнє насилля, сексуальне насилля, запобігання торгівлі людьми, куди звертатись в разі якщо тобі треба допомога. Також учні взяли участь у заході, проведеному педагогом-організатором на тему "Кібербулінг. В чому небезпека?".

У 7 класі проведена виховна година "День людей з обмеженими можливостями". З учнями 8 класу - "Кібербулінг".

Для учнів 9 класу проведена виховна година "Корупція". Разом з педагогом-організатором Андрусенко І. проведено вікторину про права людини.

Окремо психологом гімназії та педагогом-організатором проведені виховні години для учнів 6, 7, 8 на теми "Домашнє насилля. Насилля щодо жінок", "Викрадення людей. Работоргівля", для учнів 6, 7 класів "Кібербулінг. В чому небезпека?", для учнів 2-9 класів "День волонтера", "Права людини", "СНІД. Що важливо знати, щоб вберегтися?".

06.02.2023 психологом Юлією Топчій була проведена загальна виховна година для 2-9 класів “Булінг: як подолати це явище“.

У закладі постійно проводиться робота з формування моральних цінностей, виховання толерантного ставлення до оточення, до людей похилого віку, до рослинного і тваринного світу. До Всесвітнього дня доброти були проведені заходи, які були спрямовані на формування вміння оцінювати вчинки людей, уміння творити добро, деференціювати ознаки доброго і злого, виховання почуття чуйності, прагнення безкорисливо чинити добро. Пройшли бесіди: “Доброта як якість особистості”, “Добро починається з тебе”, “Чи легко робити добро щодня?” та ін. Учні 5-9 класів долучилися до загального флешмобу “Роби добро”.

У День благодійності психологом Юлією Топчій була проведена виховна година з красномовною назвою "Блаженніше давати, ніж приймати"

У рамках Національного тижня читання, який розпочався 12 грудня, у гімназії започатковано флешмоб “З улюбленою книгою”, було проведено заходи з метою заохочення дітей до читання, пропаганди української книги, розвитку естетичних потреб особистості, виховання в учнів любові до книги, культури читання. Учні 4 і 6 класу записали відео з декламуванням улюблених поезій. У 8-9 класах учні познайомилися з творчістю сучасного письменника Валентина Бердта та його книгою «Мій друг Юрко Циркуль». Учні переглянули буктрейлер. У 6 класі проведено захід « Ати-бати, нумо читати». У 7 класі проведено вікторину « Подружися з книгою». Також у 7 класі пройшла виховна година "Книги читати - усе знати". У Всесвітній день читання вголос учні та вчителі долучились до літературного челенджу “Читай українською, читай про Україну”.

Безпека здобувачів освіти - одне із пріоритетних питань роботи освітнього закладу. Щороку у вересні проходить Всеукраїнський місячник профілактики ДТП «Увага! Діти на дорозі!». В усіх класах пройшли виховні години «Про безпеку дбай – правила не забувай», «Будь обережним на дорозі!», «Правила дорожнього руху», «Кращий друг – дорожній рух», «Безпека на дорозі – безпека життя!», «Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки», «Безпека на дорозі – показник культури нації». Були проведені вікторини на розпізнавання знаків дорожнього руху.

Традиційно у закладі триває робота з мінної безпеки: проводяться візуалізовані бесіди, переглядаються відеороліки, мультфільми, відбуваються зустрічі з представниками МЧС. 16.01.2023, відбулася зустріч онлайн з головним фахівцем відділу цивільного захисту Сєвєродонецького районного управління ГУ ДСНС України у Луганській області майором служби цивільного захисту Єгором СИДОРЕНКО за темою "Мінна безпека".

7 лютого 2023 року у День безпечного Інтернетупройшла низка заходів, присвячених темі безпеки у мережі. У всіх класах пройшли бесіди “Як безпечно користуватися Інтернетом?”, ”Яка небезпека може чатувати у мережі”, “Що таке кібербулінг?” тощо. Діти ознайомилися з інформаційними плакатами про безпечне користування інтернетом, про безпеку в соцмережах, засвоїли правила безпечного користування мережею, ознайомилися з "ПРАВИЛОМ БІЛБОРДУ".

28 квітня щороку відзначається Всесвітній день охорони праці, а в Україні - День охорони праці. У рамках Тижня охорони праці та Дня цивільного захисту, який пройшов 26 квітня, проведено низку заходів у позаурочний час, розглянуто відповідні теми на уроках курсу “Я досліджую світ”, основ здоров’я, фізики та ін., тематичні тексти використовувалися на уроках української та англійської мови.

У 2 класі пройшов урок “Захисти своє життя. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях”, а у 3-4 класах пройшла година спілкування. У 8 класі - бесіда “Безпечне та здорове майбутнє праці”.

Тематика уроків основ здоров’я була присвячена цивільному захисту. Так, у 5-6 класах пройшов урок на тему “Вогонь - друг, вогонь - ворог!”. У 7 класі розглядалася тема “Роль і завдання ЦЗ”. У 8-9 класах пройшли уроки на тему “Радіаційні ураження, їх профілактика і перша медична допомога”. На уроках української мови діти працювали з текстами “Увага! Надзвичайна ситуація”,”Людина в екстремальних ситуаціях” тощо.У 3, 5 та 7 класах діти ознайомилися з курсом “Цивільна безпека та підготовка до надзвичайних ситуацій” на освітній онлайн-платформі “Зрозуміло”.

26 квітня заходи були присвячені 37-й річниці аварії на ЧАЕС. Виховні години та інформаційні хвилинки мали відповідні назви: “Чорнобиль - зона відчуження”, “Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам'ять”, “Урок пам’яті Чорнобиля”, “Чорнобиль не має минулого. Чорнобиль… Трагедія… Пам’ять”. На уроках англійської мови учні опрацьовували текст про Чорнобиль з сайту BRITANNICAKIDS, намалювали відповідні малюнки, які потім були відправлені на загальногімназійну виставку. Учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Охорона праці очима дітей» (Андрусенко І.)

З 15 по 21 травня 2023 р. в Україні відбувся перший етап щорічного Тижня безпеки дорожнього руху із загальною темою «Безпека на дорогах в умовах воєнного стану». У гімназії пройшла низка цікавих інформативних заходів та заходів практичного спрямування: перегляд освітніх відео, виховні години, бесіди “Мій друг - дорожній рух”, “Правила дорожнього руху для пішоходів”, “Безпечна дорога додому”, гра “Що означає цей дорожній знак?”, челендж “Безпечний рух”, ознайомлення з посібником “Безпечна дорога додому”, онлайн-квест “Правила дорожнього руху".

17 травня учні взяли участь у єдиному національному уроці «Безпечна дорога додому» з основ безпеки дорожнього руху та попередження травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Протягом ІІ семестру діти навчалися за програмою «Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш» на освітній онлайн-платформі «Зрозуміло».

“Життя і здоров’я - найвища цінність!” Саме під таким гаслом перед канікулами проводилися бесіди з безпеки життєдіяльності у всіх класах.

Одним із важливих напрямків роботи гімназії є профілактика шкідливих звичок, проведення заходів,спрямованих на запобігання поширенню тютюнопаління, наркоманії, вживання алкогольних напоїв.

У Всесвітній день відмови від паління на уроках основ здоров’я і на виховних хвилинках з класним керівником пройшли бесіди про здоровий спосіб життя: «Моє здоров’я в моїх руках», «Шкідливі і корисні звички у моєму житті», «Палити себе згубити», «Шкідливий влив тютюнопаління на організм підлітків», «Куріння. Зроби свій вибір» тощо.

З 29 листопада по 02 грудня 2022 року в рамках місячника попередження негативних явищ серед неповнолітніх угімназії психологом Юлією Топчій проведене анонімне тестування, за результатами якого пройшли бесіди.

До Всесвітнього дня здоров’я проведена низка заходів про цінність здоров’я, про загрози, про шкідливі звички тощо: години спілкування «Хочеш бути здоровим? Будь ним!»,“Зроби свій вибір на користь здоров'я”, ігри “Так чи ні”, “Ланцюжок”, ознайомлення із брошурою “Здорові харчові звички”, дискусія на тему «Вплив стресу на здоров’я людини», учні 5-9 класів взяли участь у челенджі “Мій день починається з зарядки”, а учні 2-7 класів - у виставці малюнків “Ми за здоровий спосіб життя”.Гімназія підтримала онлайн-челендж, присвячений Всесвітньому дню спорту на підтримку Збройних сил України “Спорт і мир непереможні”.

У межах Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії» учні гімназії взяли участь у Всеукраїнському уроці з профорієнтації за участі провідних українських роботодавців і кар’єрних радників. Захід проводився для учнів 7-11 класів у прямому ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

16 березня 2023 року для учнів 7-9 класів Рубіжанської гімназії №4 та їхніх батьків психологом Юлією Топчій був проведений тренінг "Як обрати професію та мати успіх у майбутньому".

Класні керівники у своїй роботі використовують як індивідуальні, індивідуально-дистанційні форми роботи (бесіди, розподіл доручень, створення виховних ситуацій), так і групові (виховні години, ігри, конкурси, свята). Різноманітні форми виховної діяльності класних керівників свідчать, що заходи виховного впливу обираються з урахуванням вікових особливостей та інтересів учнів. У виховній роботі закладу у 2022/2023 навчальному році слід відмітити високу якість проведення заходів класними керівниками 4, 7, 8 класів Мєлєховою О., Топчій Ю., Слєпокуровою І.

Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у школі проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще маємо недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам.

Залучення педагогів та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

У закладі є громадська організація «Простір». Основною метою діяльності Організації є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників

У зв’язку з роботою закладу дистанційно, харчування не здійснювалося.

Не проводилося медичне обстеження учні та працівники школи.

Першочергова увага приділяється дотриманню вимог щодо охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Традиційно у школі проводяться місячники: безпеки дорожнього руху, з мінної безпеки, правової освіти та виховання, вивчення санітарно-гігієнічних норм, екологічного виховання.

У рамках традиційних тижнів ЦЗ досить серйозно вивчаються та відпрацьовуються з учнями та вчителями дії в умовах надзвичайних ситуацій, проводилися профілактичні заходи щодо попередження травматизму.

Організовано психолого-педагогічний супровід дітей з особливих категорій (сиріт, соціальних сиріт, малозабезпечених, багатодітних, які потребують особливої уваги). Зараз всі ми є вимушено переміщеними особами тому робота психологічної служби школи виведено на високий рівень. Для батьків постійно проводяться консультації, надаються рекомендації.

В закладі викладається курс «Основи здоров’я». Класні керівники постійно проводять бесіди з учнями з профілактики травматизму невиробничого характеру, правил поведінки на воді, мінної безпеки, поведінки з газовими приладами, вогненебезпечними предметами, з профілактики отруєнь дикорослими грибами.

У травні 2023 року був проведений аналіз стану травматизму за 2022-2023 н.р. У закладі не зареєстровано жодного нещасного випадку, що трапились з учнями під час освітнього процесу.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально технічної базі школи

На початок навчального року заклад втратив всі матеріальні цінності у зв’язку з військовим вторгненням країни-терористки росії.

На кінець травня, завдяки залученню додаткових джерел фінансування, навчальний заклад має 10 хромбуків для роботи педагогів, 7 планшетів та 3 хромбуки для учнів. 15 учнів отримали ноутбуки для дистанційного навчання в постійне користування.

Протягом року надходили добровільні спонсорські внески, за рішенням шкільного комітету їх витратили на придбання: 3 систем МФУ, 1 ноутбука, 1 графічного планшета, 1проектора, оплату розсилки документації, канцелярські товари.

Робота із зверненням громадян.

У 2022-2023 навчальному році звернень громадян не було.

Організаційно-змістові пріоритети у новому навчальному році

1. Продовження реалізації Концепції «Нова українська школа».

2. Вивчення і практичне застосування в освітньому процесі різноманітних форм і методів роботи з національно-патріотичного виховання.

3. Вивчення й аналіз стану якості знань, умінь і практичних навичок учнів, рівня їхньої вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу та подолання освітніх втрат.

4. Підготовка і проведення заходів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу, підвищення рівня освіти школярів, їхньої вихованості, надання практичної допомоги педагогам в оволодінні сучасними методами викладання і виховання; підвищення

5. Продовження роботи з питань техніки безпеки та профілактики дитячого травматизму;

6.Учителям- предметникам:

1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

2. Продовжити роботу над обраними науково-методичними темами.

3. Постійно брати участь у методичній роботі школи, міста.

4.Активізувати позакласну роботу з предметів.

7.Класним керівникам:

1 Активізувати роботу з обдарованими та здібними учнями з метою покращення результатів навчальної діяльності, участі у різноманітних заходах протягом навчального року.

2. Співпрацювати з батьками, проводити правовий всеобуч з метою покращення правової культури учнів та батьків.

3. Постійно впроваджувати інноваційні технології, для сприяння всебічного розвитку учнів, їхніх розумових та фізичних здібностей.

4. Працювати над удосконаленням власного педагогічного досвіду в галузі виховання.

5 Протягом навчального року посилити контроль за організацією змістовного дозвілля та охоплення учнів гуртковою роботою, в тому числі і схильних до правопорушень.

6 Досвід роботи та інформацію про проведені заходи своєчасно надавати заступнику директора з НВР Лозі Г., представляти у власних блогах (за наявності), на шкільному веб-сайті.

7 Залучати учнів до участі у різноманітних заходах, конкурсах, турнірах тощо.

Дякую всім учасникам освітнього процесу за сумлінну працю, за розуміння проблем розвитку освіти і підтримку у їх вирішенні.

З повагою, Наталія Житлова

30.06.2023 року

ЗВІТ в.о. директора
Рубіжанської гімназії №4
за 2019/2020 н.р.

Закінчився ще один навчальний рік. Ми підводимо підсумки роботи колективу школи та діяльності директора протягом звітного періоду.

У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

У минулому навчальному році школа мала 3 ступені:

 Початкова – 4 класи, у яких навчалося 107 учнів;

 Основна – 5 класів, у яких навчався 107 учнів;

 Старша – 2 класи, у яких навчалося 32 учні;

Відповідно до діючих вимог у школі організована робота з індивідуального навчання учнів. У 2019-2020 навчальному році за індивідуальним планом навчалися троє учнів.

Таким чином, у одинадцяти класах школи навчалося 246 учнів, середня наповнюваність класів становила 20 ос/клас.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі функції та формування ключових загальнолюдських та предметних компетентностей.

Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання.

Навчальний план школи містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів та за наявності відповідного методичного забезпечення за рахунок годин варіативної складової в основній школі введений курс за вибором «Українознавство» (5-7 кл.).

Враховуючи вимоги Концепції профільного навчання, інтереси та потреби учнів, бажання батьків та наявність відповідального кадрового та навчально-методичного забезпечення, школа працює за філологічним напрямом, профілем української філології.

На виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», у ЗШ № 4 створені умови для навчання і виховання дітей державною мовою, відкриваються класи з українською мовою навчання.

Аналіз моніторингових досліджень досягнень учнів профільних класів показує, що їхня успішність з профільних предметів у цілому не змінюється. Деякі коливання (4-5%) пояснюються ускладненням навчального матеріалу та зростанням вимог щодо вивчення профільних предметів.

У 2019-2020 навчальному році педагогічним колективом школи проведений також комплекс заходів щодо підготовчої роботи з учнями допрофільного 9-го класу: робота психолога, класного керівника (тестування) з виявлення нахилів підлітків, вироблення рекомендацій учням, ознайомлення з ними учнів, батьків і класних керівників.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», наказу управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області від 01.04.2020 № 92 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» були звільнені у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учні Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Рубіжанської міської ради Луганської області, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти

У школі працює чотири ШМО:

1. ШМО вчителів початкових класів та вихователів ГПД, кер. К.Перепелиця.

Проблема: «Застосування інноваційних підходів до навчання учнів початкових класів у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

2. ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклу, кер. Л.Холодняк.

Проблема: «Інноваційні технології навчання і виховання на уроках суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

3. ШМО класних керівників, кер. заступник директора з ВР Н.Житлова

Проблема: «Роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів».

Усі вчителі школи працюють над індивідуальними науково-методичними проблемами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів, потреб та запитів учителів.

На засіданнях ШМО у поточному навчальному році було розглянуто ряд актуальних питань:

– рекомендації МОН стосовно викладання предметів;

– підвищення теоретичної, методичної та професійної майстерності вчителів;

– колективна робота над удосконаленням передового педагогічного досвіду;

– вироблення практичних рекомендацій щодо навчання і виховання учнів 1, 10-11 класів за новими Державними стандартами;

– формування ключових життєвих компетентностей у процесі навчання;

– національно-патріотичне виховання на уроках і позаурочній діяльності;

– формування потреби педагогів у підвищенні своєї професійної майстерності, підвищенні кваліфікації за новим Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

– формування культури якісного використання ІКТ на уроках;

– впровадження концепції «Нова українська школа» тощо.

У 2019-2020 навчальному році у закладі із запланованих використовувалися тільки наступні форми методичної роботи:

o постійнодіючі внутрішньошкільні психолого-педагогічні семінари: «Адаптація учнів до навчання за новими Державними стандартами початкової, базової і повної загальної середньої освіти», кер. Н.Житлова, психолог О.Мельникович; «Використання інноваційних технологій навчання і виховання у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа», кер. Г.Лоза.

o робота творчої групи «Інноваційні технології навчання учнів 1-2, 5-11 класів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», (кер. Г.Лоза)

o загальношкільний методичний майданчик;

o динамічні творчі групи;

o майстер-клас вчителя початкових класів Руденко Т.,

o взаємовідвідування занять та позакласних заходів;

o докурсові та післякурсові завдання;

o самоосвіта.

30 серпня 2019 року проведена педрада, на якій розглянуті питання «Підсумки діяльності школи в 2018-2019 навчальному році, завдання педколективу на новий навчальний рік та шляхи їх реалізації», «Затвердження річного плану на 2019-2020 навчальний рік», «Про особливості організації освітнього процесу, реалізацію основних положень Концепції «Нова українська школа» у 2019-2020 навчальному році, дотримання Єдиного орфографічного режиму», «Про особливості викладання предметів у 2019-2020 навчальному році», «Результати медичного огляду учнів», «Робота з техніки безпеки та попередження травматизму учасників освітнього процесу», «Про доцільність проведення навчальної практики у 2019-2020 навчальному році», «Результати літнього оздоровлення учнів», «Підготовка школи до нового навчального року», «Про роботу з обдарованими дітьми».

21 грудня 2019 року проведено засідання педагогічної ради, на якому були розглянуті питання «Зовнішня і внутрішня система забезпечення якості освіти. Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти», «Профілактика насилля «Стоп-булінг» у загальноосвітньому навчальному закладі», «Адаптація учнів 1, 5, 10 класів до нових умов навчання. Проблеми наступності навчання». Були затверджені внутрішні документи: «План підвищення кваліфікації педагогічних працівників Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Рубіжанської міської ради Луганської області», «Інструкція з діловодства».

24 січня 2020 року на засіданні педагогічної ради розглядалися питання про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які подали клопотання про затвердження та про проведення державної підсумкової атестації у 9 класі.

12 лютого 2020 року засідання педагогічної ради було присвячене важливим питанням: «Про сучасні освітні тенденції: технології та інструменти розвитку критичного мислення здобувачів освіти», «Про правову освіту учнів і вчителів», «Про стан роботи з профілактики злочинності та правопорушень. Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти», «Про стан попередження дитячого травматизму учасників освітнього процесу», «Про стан шкільної документації, виконавчу дисципліну».

На рівні школи вивчається досвід педагогічних працівників, які атестуються у 2019-2020 навчальному році:

- Житлова Н., учителя географії;

- Мельникович О., практичного психолога;

- Руденко Т., учителя початкових класів;

- Перепелиці К., учителя початкових класів.

Учителі школи беруть активну участь у науково-методичній роботі на рівні міста. Керівництво міськими методичними об’єднаннями здійснюють учителі школи В.Єфімова (ММО вчителів біології, ММО вчителів основ здоров'я), І.Петросян (ММО вчителів історії і правознавства – І семестр), Г.Лоза (ММО заступників керівників закладів освіти), Н.Житлова (ММО класних керівників 5-6 класів).

Керівництво міською творчою групою «Формування предметних компетентностей на уроках історії в умовах Нової української школи» здійснює учитель історії та правознавства Петросян І., міською творчою групою «Впровадження інтегрованого навчання у початковій школі в умовах впровадження Нової української школи» – учитель початкових класів Т.Руденко.

Вчителі школи брали активну участь у міських, регіональних та всеукраїнських методичних заходах.

У вересні 2019 року учитель фізичної культури Боцун Ю. та заступник директора з ВР Житлова Н. взяли участь у проєкті професійного розвитку «Наметове таборування учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

9 жовтня 2019 року на базі міського методичного кабінету відбулись педагогічні читання «Формування громадянських компетентностей особистості крізь призму спадщини видатних українських педагогів», де вчитель історії і правознавства І.Петросян представила тему «Формування громадянської компетентності в педагогічній спадщині Василя Каюкова».

21-23 жовтня 2019 року практичний психолог Мельникович О. взяла участь у проєкті професійного розвитку «Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації», 22 листопада 2019 року – «Арт-терапія в роботі практичного психолога й соціального педагога».

28 жовтня 2019 року класний керівник 11 класу Назарько К. взяла участь у семінарі-тренінгу «Система профілактики конфліктів в освітньому середовищі».

29 жовтня 2019 року заступник директора з ВР Житлова Н. взяла участь у обласному семінарі-тренінгу «Формування моральних ціннісних орієнтацій в учнівської молоді в умовах НУШ».

01 листопада 2019 року учитель біології Єфімова В. взяла учать у обласному науково-практичному семінарі «Використання ІКТ в освітньому процесі – ознака сучасного уроку біології».

У листопаді 2019 року заступник директора з НВР Лоза Г.М. взяла участь у тренінгах з підготовки супервізорів та отримала сертифікат.

19 грудня 2019 року директор школи Кривущенко Т. брала участь у міському науково-практичному семінарі «Нова українська школа: перші кроки до успіху»

11 лютого 2020 року учитель історії Петросян І. взяла участь у обласному науково-практичному семінарі «Нові стандарти, програми і підручники історії та старі/нові проблеми шкільної історичної освіти».

21 лютого 2020 року учитель початкових класів Перепелиця К. і заступник директора з НВР Лоза Г. взяли участь у міському науково-практичному семінарі «Особливості формувального оцінювання: практика впровадження в освітні й процес Нової української школи».

Рубіжанська ЗШ№4 бере участь у проєкті Благодійного фонду «Восток – SOS» (Київ, Україна), MTU Mondo (Таллінн, Естонія) в партнерстві з Освітнім Домом прав людини – Чернігів (Україна) «Розуміємо права людини», проекті Громадської організації «Фонд відкрита політика» Міжнародна зелена школа.

У жовтні в школі був проведений І етап предметних олімпіад. У листопаді-грудні переможці першого етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін стали учасниками міських предметних олімпіад, де посіли 7 призових місць:

Сергієнко Олександр (7 кл.) – І місце з хімії (уч. С.Шарова);

Андреєв Кирило (11 кл.) – І місце з астрономії (уч. В.Ревека);

Кісіль Дар’я (10 кл.) – ІІ місце з екології (уч. В.Єфімова);

Стецко Юліана (7 кл.) – ІІ місце з хімії (уч. С.Шарова);

Обозна Олена (6 кл.) – ІІ місце з математики (уч. В.Решетняк);

Сергієнко Олександр (7 кл.) – ІІІ місце з математики (уч. В.Решетняк);

Суржок Надія (9 кл.) – ІІІ місце з обслуговуючої праці (уч. С.Рябоконь).

У лютому 2020 року Андреєв К. (11 кл.) брав учать у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з астрономії, де посів ІІІ місце (уч. Ревека В.).

У листопаді поточного навчального року проходив ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, в якому учні школи посіли 5 призових місць. І місце посіли учениця 4 класу Гаджиєва Юлія (вч. Т.Передерій) та учениця 6 класу Обозна Олена (вч. І.Тіщенко), ІІ місце – учениця 5 класу Сердюк Вікторія (уч. І.Тіщенко), ІІІ місце – учениці 3 класу Гринько Валерія і Скойбеда Майя (вч. Т.Передерій). У складі міської команди Обозна О. взяла участь у ІІІ (обласному) етапі, де посіла І місце, та у складі обласної команди брала участь у IV етапі.

У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка учениця 10 класу Бєлоіваненко Вікторія посіла ІІ місце, а учениця 11 класу Довгай Орина - ІІІ місце (уч. Л.Холодняк).

У травні 2020 року підведені підсумки ІX відкритого регіонального конкурсу пленерного живопису «Весняна палітра Рубіжного» на тему «Пейзаж за моїм вікном»: у І категорії (10-12 років) ІІ місце посіла Руденко Анастасія, учениця 6 класу; ІІІ місце - Лещенко Кіра, учениця 5 класу (уч. Решетняк В.). У ІІ категорії (13-15 років) ІІ місце посіла Громозда Каріна (уч. Григоренко Т.)

У грудні пройшов Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч», в якому взяли участь 50 учнів, та Всеукраїнський етап математичного конкурсу «Кенгуру» для учнів 2-6 класів, в якому взяли участь 40 учнів. Міжнародний етап математичного конкурсу «Кенгуру» відбувся 22 травня 2020 р. дистанційно, у ньому взяли участь учні школи у кількості 51 ос.

Протягом навчального року велика кількість учнів брала участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах онлайн.

На сайті навчального закладу була висвітлена інформація про найкращі заходи, які пройшли протягом 2019-2020 навчального року.

У період карантинних заходів з 13 березня по 29 травня учителями школи під керівництвом адміністрації здійснювалося дистанційне навчання. З метою введення в роботу електронних журналів і щоденників протягом весняних канікул педагогічні працівники ретельно вивчили умови користування інформаційно-освітньою платформою «Нові знання». Також учителі опанували велику кількість освітніх ресурсів: «На урок», «Всеосвіта», «Google Classroom», «Zoom», «Ed-era» та ін. З метою недопущення перевантаження дітей дистанційне навчання здійснювалося організовано, згідно з розкладом.

Наприкінці травня адміністрацією закладу були розроблені та затверджені на засіданні педагогічної ради «Методичні рекомендації щодо заповнення класних журналів за період з 13.03.2020 по 29.05.2020».

Протягом березня-травня педагогічні працівники постійно ділилися досвідом з колегами у своєму закладі та за його межами. Так учителі початкових класів Перепелиця К. і Руденко Т. розмістили власні наробки на сайті «На урок», учитель російської мови і зарубіжної літератури Лоза Г. – на сайті «Всеосвіта», також поділилася досвідом у шістьох фахових групах мережі «Facebook».

Педагогічний колектив закладу постійно бере участь у громадських обговореннях документів, яке пропонується МОН України.

На сайті навчального закладу була висвітлена інформація про найкращі заходи, які пройшли протягом 2019-2020 навчального року.

Робота шкільної бібліотеки

Справжню допомогу педагогічному колективу здійснює бібліотека школи (завідувач бібліотеки Самойленко С..)

У 2019 – 2020 н.р. шкільна бібліотека працювала над проблемом «Використання інноваційних форм і методів роботи шкільної бібліотеки у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

Бібліотечний фонд (станом на 01.06.2020р.) становить: підручників –4137 прим., у тому числі для початкових класів – 1156 прим., для 5-9 кл. –2294 прим., для 10-11 кл. – 687 прим.; друковані видання складають 10637 примірників (галузевої літератури – 2039 прим.; методичної та довідкової – 322 прим.; художньої – 8276 прим.), електронні – 16. Кількість користувачів в бібліотеці складає 243 особи, у тому числі віком до 18 років – 220, книговидача за 2019 рік склала 3294 примірники, кількість відвідувань за 2019 рік становить 3022.

Надходження літератури за 2019 рік: художньої та методичної літератури – 1 прим., підручників – 823 прим., навчальних посібників – 20.

З метою популяризації сучасної дитячої книги, розвитку читацької культури учнів та заохочення їх до систематичного читання у бібліотеці проводились огляди літератури, книжкові виставки та бібліотечні уроки.

У жовтні 2019 року було проведено місячник шкільної бібліотеки, який проходив під гаслом «Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня».

У рамках місячника створено виставки: «Світ казок і чудес», тематична виставка «Від книжки до творчості».

Користувачі бібліотеки брали участь у фотокросі «Я-читач шкільної бібліотеки».

Діти 1 та 2 класів відправились у манливу подорож до царства Книги.

Учениці 11 класу спробували себе в ролі шкільного бібліотекаря, беручи участь у діловій грі дублер-шоу «Бібліотекар на перерву».

Дерево прочитаних книжок з'явилося в бібліотеці. Спочатку діти згадали назви книг, які вони прочитали, і зробили книжку-малятко. Потім учні 4 класу розмістили на дереві зроблені «книжки».

Учні 6 класу працювали в групах над створенням проєкту «Шкільна бібліотека майбутнього».

Бібліотечний урок «З історії бібліотеки» проведено для учнів 4 класу. Учнями 5 класу був підготовлений буктрейлер на книгу «Микитась Боровичок» Ганни Буяджи.

Також у бібліотеці пройшов день бібліотворчості для учнів 5 класу та ГПД.

У рамках проєкту «Мейкерспейс у шкільній бібліотеці» створено кілька відеороликів читачами 2, 3, 5, 7 класів.

Створено тематичні виставки: «Є така держава – Україна», «Козацькому роду – нема переводу», «Найтрагічніші сторінки історії», «Прийшла зима біловолоса…», «Побут і звичаї українців», «Стоп насильству», «Ти маєш право», «СНІД: людство під знаком біди», «З любов’ю до людей» до дня народження Остапа Вишні, до ювілею Всеволода Нестайка «В країні пригод і фантазій», до Дня української писемності та мови, до Дня Соборності України «Україна - єдина країна», «Безпека життєдіяльності в зимовий період», до педради «Школа без насильства»; тематичні полиці: «Революція гідності - ціна свободи», «Збережемо наше довкілля». Створено віртуальну виставку до Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.

Проведено для початкових класів вікторини: «Зимова казка», «Мудра книга», «Знавець казок».

Проведено бібліотечні уроки: «Як створюють книги» (6 кл.), «Подорож у Зимову казку» (2 кл.), «Обираємо здоровий спосіб життя» (4 кл.), «Сторінками книги В.Нестайка» (4 кл.), «Я – бібліотекар» (3 кл.), «Ти – читач бібліотеки» (2 кл.), «Подорож в країну Книги» (1 кл.), до Дня рідної мови (4 кл.), «В гостях у журналу «Колобочок«.

Огляд книжок виставки «Сучасні письменники – дітям» проведено в бібліотеці для читачів 4 класу.

До ювілею письменників: Нечуя-Левицького І.С., Кобилянської О.Ю., Квітки-Основ’яненка Г.Ф. створено інтерактивну гру «Три велетні української літератури» в додатку Web2.0 LearningApps.org. Також створено інтерактивний плакат «Книги В.Нестайка в бібліотеці», буктрейлер на книгу В.Нестайка «Пригоди журавлика», слайд-шоу «Огляд книг Всеволода Нестайка «Всеволод Нестайко – дітям». Для вчителів підготовлена виставка-​​презентація «Все для вчителя нової української школи».

Сучасні письменники Сергій Жадан, Марія Артеменко, Маша Сердюк, Сашко Дерманський завітали до бібліотеки та подарували нові книжки.

Завідувач бібліотеки взяла участь у міському науково-практичному семінарі по впровадженню універсальної десяткової класифікації в практику роботи шкільної бібліотеки.

Також систематизовано бібліотечний фонд за новими поличними індексами та започатковано нові розділи систематичного каталогу за таблицями УДК у форматі таблиці ХL.

Інформація про роботу шкільної бібліотеки розміщена на сторінках бібліотечного сайту. Також поповнені новою інформацією сторінки для вчителів і школярів.

Виховна та позакласна робота

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Для їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

- турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

- естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

- продовження спільної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками з профілактики правопорушень;

- виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2019-2020 навчальному році працювало 11 класних керівників, учителі-предметники, адміністрація , педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар, вихователь групи подовженого дня.

Кожному з напрямків виховної роботи приділяється особлива увага.

Класними керівниками були проведені наступні заходи:

З безпеки життєдіяльності:

1 клас (Руденко Т.) Бесіди: «Небезпечні місця у навчальному закладі», «Як вберегти себе від травм», «Як запобігти отруєнню грибами», «Дотримання правил безпеки життєдіяльності на канікулах – запорука життя і здоров’я», «Небезпека на дорозі: обірвані дроти, пошкоджені каналізаційні люки», «Куди звертатись за допомогою», « Твоє життя у твоїх руках», «Про правила поведінки під час новорічних свят», «Безпечна поведінка під час канікул у зимовий період на льоду, під час спускання з гірок на санчатах, лижах», «Правила поведінки на льоду», «Надання допомоги потерпілому на воді», «Правила поведінки під час ожеледиці», «Перша допомога при травмуванні», «Про правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу», «Про правила поведінки учнів на перервах», «Небезпечні іграшки», «Небезпечне місцезнаходження для дітей – будівельний майданчик», «Правила безпеки при зустрічі з дикими та свійськими тваринами», «Про правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів», «Бесіди з правил дорожнього руху: Дорога до школи. Місце мого проживання. Як переходити дорогу? Ми - учасники дорожнього руху», «Вогонь на службі у людей», «Як запобігти пожежі», «Причини виникнення пожеж», «Запалювальні засоби, від яких виникають пожежі», «Небезпечність гри з вогнем», «Пожежонебезпечні об'єкти», «Правила пожежної безпеки в домі, у школі», «Основні правила безпеки при використанні побутових нагрівальних, електричних і газових приладів», «Загальні правила безпечного користування електропобутовими приладами», «Пожежна небезпека легкозаймистих матеріалів і речовин», «Дії учнів при пожежі», «Пожежні на захисті життя і здоров'я людей», «Неприпустимість жартів у викликах пожежної команди», «Евакуація з приміщень у разі виникнення пожежі», ігри і конкурси з пожежної безпеки.

2 клас (Перепелиця К.) Інструктаж про запобігання травматизму у навчальних кабінетах, спортзалі під час уроків, «Правила поведінки учнів у школі на перерві». Інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів перед канікулами: «Дії при шокові й ударах», «Правила електробезпеки та заходи попередження електротравматизму серед дітей», «Пожежна безпека», «Правила безпечної поведінки на водоймі», «Правила поведінки дітей на кризі», «Обережно: ожеледиця!», «Профілактика інфекційних захворювань», «Правила поведінки біля новорічної ялинки». «Правила поводження на кризі». «Увага! Вибухонебезпечні предмети!». «Людина і натовп». Бесіди: «Що повинен знати школяр», «Дитина, автомобіль, дорога», «Правила поведінки в школі, громадських місцях і на вулиці», «Травми і перша допомога», «Незнайомі люди», «Закон чотирьох «не», «Як запобігти отруєнню грибами?», «Правила безпечного поводження з тваринами», «Безпечне поводження з газовими приладами». «Правила поведінки під час епідемії коронавірусу». Конкурси малюнків «Ми – пішоходи», «Мій настрій», «Шкідливі звички (алкоголь, наркотична залежність)».

3клас (Шарова С.) Вступний інструктаж по запобіганню травматизму. Бесіди: «Правила поводження у громадських місцях», «Отруєння грибами. Стережись!», «Безпека у залізничному транспорті», «Щоб свято не стало трагедією» (Протипожежні заходи).

4 клас (Передерій Т.) Пізнавальна бесіда «Безпечні правила поведінки. Що таке безпека і небезпека? Правила безпеки на вулиці; правила безпеки в помешканні; правила безпеки на воді»« , перегляд відео «Безпека в побуті». «Дотримання правил поведінки під час осінніх і зимових канікул» (Пам'ятки в щоденнику). Бесіди: «Про шкідливі звички і втрачене здоров'я». «Дотримання правил особистої гігієни і режиму харчування». Конкурс малюнків «Будьмо здорові». «Бережи зуби змалечку» - бесіда. Бесіда-порада «Як запобігти захворюванням на грип і ГРЗ». Гра – тренінг «Мої правила здоров'я». Поради батькам «Про організацію дозвілля дітей на канікулах, дотримання розпорядку дня», «Про відповідальність батьків за дотриманням у сім'ї правил безпечної поведінки, догляд за дитиною». Повторення правил дорожнього руху «Безпечна дорога до школи». «Абетка пішохода» - гра – конкурс знавців ПДР.

5 клас ( Слєпокурова І.) Бесіди про правила поведінки на льоду, у громадських місцях. Профілактика шкідливих звичок. Профілактика короновірусної інфекції.

6 клас (Мельникович О.) Вікторина: «Увага! Діти на дорозі!», Бесіда «Обережно, отруйні гриби!». Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці напередодні канікул: «Обережно лід», «Увага, піротехніка», «Пожежна безпека під час новорічних свят»

7 клас ( Житлова Н.) Бесіди: «Як вберегти себе від травм», «Як запобігти отруєнню грибами», «Дотримання правил безпеки життєдіяльності на канікулах – запорука життя і здоров’я», «Безпечна поведінка під час канікул у зимовий період на льоду, під час спускання з гірок на санчатах, лижах», «Небезпека на дорозі: обірвані дроти, пошкоджені каналізаційні люки», «Про правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу», «Правила безпеки при зустрічі з дикими та свійськими тваринами», «Про правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів», «Про правила поведінки під час новорічних свят», «Про правила поведінки учнів на перервах», «Правила поведінки під час ожеледиці», «Перша допомога при травмуванні», «Безпечна дорога до школи, додому», «Безпека на дорогах», «Способи попередження травматизму», «Права та обов'язки пішохода», «Правила безпеки при переході через залізничні колії, перебуванні на пасажирських платформах і в потягах», «Культура поведінки в громадському транспорті», «Наш друг – велосипед», «Правила пожежної безпеки в домі, у школі», «Основні правила безпеки при використанні побутових нагрівальних, електричних і газових приладів», «Загальні правила безпечного користування електропобутовими приладами», «Правила пожежної безпеки під час перегляду відеофільмів, проведенні новорічних свят, інших масових заходів», «Пожежна безпека в поводженні з легкозаймистими речовинами і матеріалами», «Правила безпечного користування газом», «Правила безпечного використання предметів побутової хімії», «Пожежна безпека електричних мереж», «Особиста гігієна школяра», «Грип – заразна хвороба, його профілактика», «Про тютюнопаління», «Гігієна одягу та взуття», «Шкідливі наслідки споживання алкоголю», «Алкоголь і хвороби організму», «Здоров'я нації – здоров'я країни», «Молодь проти нікотину, алкоголю, наркоманії», «Причини та наслідки вживання наркотичних речовин», «Піклування про здоров'я – обов'язок усіх членів сім'ї».

8 клас (Решетняк В.) Бесіди: «Права та обов’язки пішоходів», «Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час карантину – запорука життя і здоров’я», «Правила поведінки на льоду», «Правила поведінки з побутовими приладами», «Коронавірус COVID-19: як поширюється, які симптоми та як вберегтися від захворювання», «Обережність дітей під час весняних канікул – запорука здоров'я», «5 речей про коронавірус, які потрібно знати всім», «Правила безпечного користування предметами побуту», «Правила пожежної безпеки в домі», «Безпека на дорогах. Травмуючі фактори. Способи попередження травматизму», «Інфекційні та кишкові захворювання». Інструктаж з ТБ під час літніх канікул вдома, на вулиці, в громадських місцях, у транспорті, на дорогах, на водоймах.

9 клас (Єфімова В.) Дотримання правил БЖ для учнів: «Як не стати жертвою тонкої криги?», бесіди: «Про безпеку пам’ятай», «Дотримання правил БЖ для учнів - обов’язок кожного школяра», «Правила безпеки на залізниці».

10 клас ( Боцун Ю.) Бесіди: «Безпека дорожнього руху», «Правила пожежної безпеки», «Правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, у громадських місцях, у екстремальних ситуаціях», «Безпека у побуті, лісі, на водних об’єктах», «Профілактика шкідливих звичок», «Надання першої допомоги у разі нещасних випадків», «Безпека на залізничних коліях».

11 клас (Назарько К.) Бесіди: «Правила поведінки на льоду», «Правила поведінки у громадських місцях», «Профілактика шкідливих звичок», «Наркоманія – крок у безодню», «Правила поведінки учнів в школі на перерві», «Правила поведінки на залізниці», «Безпечні Новорічні свята»

З національно-патріотичного виховання:

1 клас (Руденко Т.) Бесіда «Вивчаємо державні символи України». Заходи: «Козацька вікторина», «Неповторна Україна», Знайомство з віршами про Україну. Години спілкування: «Найкраще місце на землі для мене ти, моє Рубіжне», «Конституція України у моєму житті», «Наша історія» - екскурсія до міського музею, «Поріс чорнобилем Чорнобиль – бідою нашою поріс». Відвідування пам’ятника загиблим воїнам. Екскурсія до військової частини.

2 клас (Перепелиця К.) Бесіди: «Я люблю свою країну», «Державні символи України», «Вона на світі одна – Україна», «Кожному мила своя сторона». Створення родинного дерева. «Рід, родина, рідня».

Перегляд мультфільму «Символи України «. Виховний захід «Київ – серце держави». Проєкт «Український віночок». «Запалимо свічки…» (до Дня пам’яті жертв голодомору). Захід до Дня Української Армії «Якою повинна бути сучасна українська армія?». Бесіди: «Що ми знаємо про Водохрещення?», «День Соборності України», «Є у нас одна країна – то прекрасна Україна» «Любімо природу. Бережімо птахів». «Моя Україна – моя Батьківщина», «Хліб – символ народного добра». Свято Масляни.

3клас (Шарова С.) Виховні заходи: «Всеукраїнсьий Олімпійський урок.», «Це наші символи», «Міжнародний день миру.», «Не будь байдужим!» - до дня людей похилого віку, «Ми – нащадки козаків.», «Рідний край, де живемо, Україною звемо» , «Співай, моя мово!», «Мова наша солов’їна» - до дня писемності, «Голодомор. Що ми про нього знаємо.», «Що ми знаємо про своє місто.», «Україна на мапі світу», «До нас приходить Миколай», складання «Листа солдату» - до дня визволення Рубіжного, «Видатні українці», «Українські промисли, відомі у світі», «День рідної мови», «Святкування Дня перемоги», Участь учнів у флеш-мобі «Вітання зі святом».

4 клас (Передерій Т.) «Я люблю Україну» - квест-гра, участь в акції «Милосердя», Екскурсія в м. Куп’янск на фабрику ялинкових прикрас. Бесіди на тему: «Славетні українці», «Вчимося любити свою Батьківщину», «Україна незалежна, демократична, правова держава», «Культурна спадщина народу». Перегляд відео: «Я пізнаю Україну» , «Сім чудес України» , «Визначні місця мого краю», «Вироби, якими славиться Україна».

5 клас (Слєпокурова І.) Участь у шкільних лінійках, присвячених голодомору, голокосту, Дню козацтва, Дню захисника Вітчизни.

6 клас (Мельникович О.) Відзначення Дня пам’яті жертв Голодомору: «Моя земля – земля моїх предків»

7 клас (Житлова Н.) Участь у етапах гри «Джура» (команда брала участь у міському етапі). «День пам’яті жертв Бабиного Яру» - віртуальна екскурсія пам’яті. Виховна година До дня визволення України від нацистів - історична довідка для дітей. Захід щодо виховання поваги до Конституції України, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку». Інформаційні хвилинки: «Вшанування пам’яті жертв Голодоморів»; «Скорботна пам'ять поколінь»; «Віночок українських новорічних звичаїв»; до Дня пам’яті героїв, які полягли під Крутами; «Тут кувалась наша воля»; до Дня Героїв Небесної Сотні «На варті наших душ – Небесна Сотня.» А.Г.Стратович». Тематичні виховні години в рамках відзначення Дня Чорнобильської трагедії, Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф «Трагедія – одна на всіх, страшна і неповторна» (дистанційно), класна година - екскурсія «Моє місто в історії моєї країни» (покладання квітів на братську могилу) до визволення міста в ІІ світовій війні, перегляд фільму «Козацьке Різдво».

8 клас (Решетняк В.) Вікторина «Люби і знай свій рідний край». Виховна година «День Соборності України»

9 клас (Єфімова В.) Участь у шкільних лінійках, присвячених Дню Соборності України, Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, Дню пам’яті героїв Крут, Дню Героїв Небесної Сотні. Виховні години: «Розкажемо Європі про себе», «14 жовтня – День Захисника Вітчизни», «Україна пам’ятає!» - присвячена пам’яті жертв Голодомору

10 клас (Боцун Ю.) Прибирання пам’ятного знака ВВВ. Участь у заходах до дня Козацтва. Класна година присвячена Дню визволення України від фашистських загарбників. Участь у виставці до Нового року. Участь у новорічних заходах.

11 клас (Назарько К.) Участь у шкільних лінійках, присвячених голодомору, голокосту, «Майдан - територія свободи»

З правового виховання:

1 клас (Руденко Т.) виховний захід «Ми маємо право на родину і дитинство».

2 клас (Перепелиця К.) Бесіди: «Я маю право на ім'я», «Я прагну бути особистістю», «Конвенція ООН про права дитини». Конкурс малюнків «Мої права».

4 клас (Передерій Т.) До Дня прав людини бесіда «Дитячі права і обов'язки». Бесіди: «Мій найголовніший обов'язок – навчання», «Всі діти мають право на любов та підтримку», «Конституція України. Національні символи України. Державні символи України».

5 клас ( Слєпокурова І.) Гра - квест «Твої права».

6 клас (Мельникович О.) Бесіда до Всесвітнього дня прав дитини «Конвенція про права дитини».

7 клас (Житлова Н.) Гра – квест: «Сходини прав людини», «Подорож країною Закону та Права». Зустріч з офіцерами поліції «Права дітей». Участь у заході «Фестиваль думок». Екскурсія до міста Харкова.

8 клас (Решетняк В.) Години спілкування: «Права та обов’язки учнів школи», «Закон. Знання. Відповідальність», «Підліток і закон».

9 клас (Єфімова В.) Бесіди: «Насильство серед нас», «Поговоримо про культуру спілкування по мобільному телефону», «Знаємо свої права, виконуємо обов’язки». Виховна година «Булінг. Протидія булінгу».

10 клас (Боцун Ю.) Бесіди в рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!». Зустріч з працівниками поліції. Інтелектуальна гра: «Правничі ігри». Виховний захід «Скажемо «Ні!» насильству в сім’ї!». Зустріч з ювенальним прокурором м. Рубіжного Мосензовою Ю.В., участь у демонстраційно-моделювальному судовому засіданні.

11 клас (Назарько К.) Виховний захід «Відповідальність – крок до дорослості».

З превентивного виховання:

Протягом 2019-2020 року в навчальному закладі здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, під постійним контролем знаходились такі питання:

- охопленням навчанням дітей мікрорайону;

- контроль за відвідуванням учнями закладу освіти навчальних занять;

- виконання заходів, спланованих у річному плані закладу освіти щодо попередження злочинності та правопорушень.

Неохоплених навчанням не було.

Адміністрація школи, класні керівники, практичний психолог оперативно реагують на пропуски занять учнями, встановлюють причини, попереджають батьків. Незважаючи на це, є учні, які без поважних причин пропускають навчальні заняття.

1 клас (Руденко Т.) Бесіди: «Україна — моя рідна Батьківщина», «Ми тепер не просто діти - ми тепер вже школярі», «Культура поведінки школяра», «Дружимо з режимом дня», «Пам'ятай про інших теж», «Твій зовнішній вигляд. Кожній речі — своє місце!», «Гарно дружити — значить правду говорити», «Цінуй свій час і час інших», «Моє чесне слово», «Яка це ввічлива людина? Про чуйність і байдужість.», «Я поважаю дівчаток», «Ми любимо працю», «Один за всіх — всі за одного», «Основний Закон держави», «Вивчаємо свої права та обов’язки», «Культура спілкування між людьми», «Культура поведінки школяра», «Яку людину можна вважати вихованою».

2 клас (Перепелиця К.) Бесіди: «Спорт – це здоров’я, спорт – це життя», «Гігієна – запорука здоров’я», «Я піклуюсь про свою безпеку», «Я обираю здорову їжу», «Шкідливі звички – небезпека для життя», «Режим та здоров΄я». Години спілкування: «Стосунки між однокласниками», «СНІД! Не залишимось байдужими!». Бесіда до Міжнародного дня боротьби з рабством. Гра «Щоб міцне здоров’я мати, треба промінці зібрати». Конкурс малюнків «Світ без сварок».

3клас (Шарова С.) Міні-тренінг «Корисні та шкідливі звички». Захист проєкту «Я обираю здоровий спосіб життя». Гра „Як стати Нехворійком» (читання листа від Нехворійка). Превентивні п’ятихвилинки: «Безпечний інтернет», «Незнайомі люди», «Закон чотирьох не», «Сам удома», «Твій режим дня», «Злочин і покарання», «Вчимося бути толерантними». Бесіда з правового виховання «Мої права та обов’язки». Складання орієнтовного режиму дня. Бесіда «Руки – основний носій збудників хвороб». «Як переходити дорогу?» – практичне заняття. Бесіди: «Пожежонебезпечні речовини та матеріали», «Знайомтесь: толерантність», «Я відповідаю за свої вчинки», «Що легше: кидати курити чи не починати», «Залежність від комп’ютера», «Мистецтво жити з людьми», «Кіберзлочини».

4 клас (Передерій Т.) Бесіда «Небезпечні ігри»(з ріжучими інструментами та голками), індивідуальні бесіди з дітьми, які схильні до правопорушень. Спостереження за змінами у поведінці учнів. Бесіда «Без дозволу не чіпай чужого», «Що таке шкідливі звички» - мозковий шторм. Бесіди: «Умій відмовитися від сумнівних пропозицій», «Найцінніший скарб – це здоров'я», «Руйнівники здоров’я» - дискусія. Формування негативного ставлення до куріння та алкоголю, «Про правопорушення» - приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння.

5 клас ( Слєпокурова І.) Виховні години: «Скажи наркотикам – НІ!», «Булінгу – Ні!»

«Наш дім без насильства».

6 клас (Мельникович О.) Година спілкування «Ми проти СНІДу». Бесіди: «Як стати кмітливим і розумним», «Ми за світ без шкідливих звичок». У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» година спілкування на тему: «Профілактика насилля та булінґу у шкільному середовищі».

7 клас ( Житлова Н.) Проєкт «Світова книга прав дитини» (на основі статей Конвенції ООН про права дитини). Бесіда «Твої права та обов’язки в школі, громадських місцях, на вулиці», міні-тренінг «Давай миритись», вікторина «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», виховна година «Держава – дім, а лад у ньому – закон», зустріч з офіцерами патрульної поліції «Як держава захищає права дитини в сім’ї», бесіда «Поведінка – дзеркало, в якому кожен показує свій вигляд» (дистанційно).

8 клас (Решетняк В.) Бесіди: «Шкідливі звички - шлях у безодню», « Поведінка - дзеркало, в якому кожен показує свій вигляд»

9 клас (Єфімова В.) Бесіди: «Життя без шкідливих звичок», «Як не стати жертвою тонкої криги?», «Профілактика захворювань ГРВІ та грипу», «Профілактика короновірусу». «Олімпійський урок», «Як навчитися бути здоровим», «Мобільний телефон – друг чи ворог», «Шкідливі звички чи життя в своє задоволення», «1 грудня – День боротьби зі СНІДом», «Булінгу - НІ», «Вирішуємо конфлікти та будуємо мир навколо», «Наш дім без насильства».

10 клас (Боцун Ю.) Виховна бесіда «Здоров’я - не все, але все без здоров’я ніщо», тренінг «Так хочеться бути дорослим!» (правопорушення та відповідальність).

11 клас (Назарько К.) Виховні заходи: «Cкажи разом із нами НІ булінгу!», «Наркоманія – крок у безодню». «Вибір є завжди у кожного з нас. Життя без алкоголю, наркотиків та тютюну», «Stop булінг»

У школі діє Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять вчителі, адміністрація школи. На засідання запрошуються як учні, так і їхні батьки. Особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що опинилися у важких життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів, учням схильним до правопорушень. З ними систематично проводиться індивідуальна робота з метою надання необхідної допомоги. Співпрацює школа з працівниками служби у справах дітей, інспекторами поліції та ДСНС.

З морально-етичного виховання:

1 клас (Руденко Т.) Конкурси малюнків: «Краса осінньої природи в малюнках наших», «Який чудовий листопад, листочки мокренькі летять…». Екскурсія до осіннього лісу «Вже жовтень на порозі». «Світ казки» до свята Святого Миколая, Вернісаж «Мистецька галерея зими». Спостереження за візерунками на склі. Тематичне свято «І на тім рушникові..». Екскурсія у природу «Малюємо весну», гра-мандрівка «Хоровод весняних квітів».

2 клас (Перепелиця К.) Бесіди: «Мої хороші риси», «Моя рука ніколи і нікому ні кривди, ні біди не принесе», «Захисти наших братів менших», «Чи варто бути правдивим», «Допоможемо тваринам взимку», «Причини і наслідки поганої поведінки», «Чи можна вживати «погані слова»?». Заняття «Школа гарних манер», «Вчимося бути ввічливими». Усні журнали: «Книга вчить, як на світіжити». «Як розвивати самостійність та відповідальність?»

3клас (Шарова С.) Бесіди з школярами про довірчі стосунки між ними та їх батьками. Інтерактивні бесіди: «Що ти обираєш – спілкування пряме з друзями чи через комп’ютер?», «Чесним треба бути всюди», «Свято Віри, Надії, Любові», «Запобігання торгівлі людьми», «Поговоримо про чесність і щедрість», «Культурна людини. Хто вона така», «Самоврядування. Що це таке?», «Що таке «родовід». Привітання батьків з святкуванням Дня батька. Конкурс малюнків «Вихідний день моєї родини». Година спілкування «Азбука шляхетності», «День Збройних сил України», «Героїзм ліквідаторів ЧАЕС», «Що приємніше: дарувати чи приймати подарунки?», «Традиції нашої родини. Святкуємо разом», міні-тренінг «Коло вибору. Як ним користуватися», рольова гра «У гості до товариша» та «Сервірування столу». Проєкт «Ними пишається рідний край».

4 клас (Передерій Т.) Конкурс читачів віршів «Про дружбу». «Яким повинен бути справжній друг» - складання міркування і повідомлення в «Кріслі автора». Ситуаційно- рольова гра «Що таке взаємодопомога». Проєкт «Міжнародний день захисту тварин». Конкурс знавців обов'язків перед сім'єю, мамою, бабусею, перед школою, класом, Батьківщиною. Бесіди: «Культура поведінки учня, моральність вчинків», «Будьте дружелюбними». Диспут «Як налагодити хороші взаємини? Культура спілкування» Робота в групах: «Чому виникають конфлікти?». Дискусія «Чи може неправда бути рятівною?»

5 клас (Слєпокурова І.) Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?». Гра «Форт Боярд». Інтерактивні бесіди: «Правила користування мобільними телефонами», «Ми всі рівні».

6 клас (Мельникович О.) Виховна година та тему «Що таке дружба». Години спілкування :»Дружба і її значення у житті людини», «Співчуття – перший крок до людяності». Обговорення та створення морального кодексу класу. Година спілкування, присвячена Міжнародному дню людей похилого віку під девізом: «Милосердя та доброта в житті людини». Бесіда «Культурна людина. Яка вона?». Участь у акціях «Збери портфель другу», «5 картоплин». «Культура поведінки: ідемо до театру (музею, театру, цирку тощо)»

7 клас (Житлова Н.) Усний журнал: «Моя рука ніколи і нікому ні кривди, ні біди не принесе». Диспут «Живи так, щоб не заважати жити іншим». Думки вголос: «Вчимося бути ввічливими та говорити «Дякую».

8 клас (Решетняк В.) Бесіди: «Традиції моєї родини», «Формула спілкування».

9 клас (Єфімова В.) Участь у ярмарку по збору коштів для онкохворих дітей. Диспут «Кожна людина має право на щастя» (до тижня гендерної просвіти). Бесіди: «Що таке толерантність», «Толерантність та взаємоповага як запорука мирного співіснування», «Дивись на нас як на рівних».

10 клас (Боцун Ю.) Диспут «Гендерна рівність – ознака цивільної країни». Тренінг «Профілактика тривожності, стресових станів», година спілкування «Поговоримо про культуру спілкування по мобільному телефону». Участь у акціях «Портфель другу», «5 картоплин»

11 клас (Назарько К.) Виховні година та тему «Цінність щастя», «Мобільні телефони і навчально-виховний процес»

З трудового виховання, профорієнтаційна робота:

1 клас (Руденко Т.) Операція «Наші зелені друзі» (озеленення класних кімнат). Година спілкування про економне використання енергоресурсів. Рейд-перевірка «Як живеш, підручник?». Бесіда «Чистота в оселі-запорука здоров’я». Операція «Допоможи книзі!» Майстерня Діда Мороза. Виставка «Новорічна феєрія». Приготування справжньої української куті на Святвечір. Виготовлення святкових валентинок. Чистота і порядок у класі. Генеральне прибирання. На природу – з мішечками для сміття. У нас книжки та зошити у порядку. Рейд-перевірка підручників.

2 клас (Перепелиця К.) Операція «Живи, книго». Година спілкування «Всі корисні й гарні справи в класі робимо самі». Бесіда «Професії батьків».

3клас (Шарова С.) Організація чергування. Рейд – перевірка неушкодженості підручників. Виготовлення листівки до Дня батька. Оновлення класного куточка. Бесіди: «Що ви знаєте про професії «Людина-природа», «Навчання – твоя найважливіша праця», «Твоє робоче місце», «Професії типу «Людина - людина». Виготовляємо закладки для книжок. Виготовлення у родині витворів до конкурсу. Створення колажу «Народні промисли України». Створення родинного дерева. Виготовлення годівниць, регулярне підгодовування птахів. Створення та захист проєкту «Дім майбутнього». Використання екологічних джерел енергії. Мої обов’язки в родині. Бесіда «Цінуймо працю інших».

4 клас (Передерій Т.) Усний журнал «Ким бути ?», «Всі професії важливі» - обирай свою особливу і починай готуватися до неї зараз». Міркування і роздуми дітей на тему: «Всі професії важливі – обирай свою».

5 клас ( Слєпокурова І.) Година спілкування «Різноманітний світ професій».

6 клас (Мельникович О.) Година спілкування «Вчись учитись, щоб уміти трудитись».

8 клас (Решетняк В.) Година спілкування «Розкажи про свою улюблену справу».

9 клас (Єфімова В.) Зустріч з представником Державного центру зайнятості, диспути: «Світ твоїх захоплень», «Мої досягнення».

10 клас (Боцун Ю.) Класна година «Професійний калейдоскоп», зустрічі з представниками вищих навчальних закладів регіону.

11 клас (Назарько К.) «Моє професійне самовизначення» (година спілкування). Зустріч з представниками ВНЗ (Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ імені Е.О. Дідоренка, Харківський національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, Одеська військова академія).

З екологічного виховання:

1 клас (Руденко Т.) Акції «Чистий клас», «Збережемо чистим довкілля», «Тварини – не іграшка». Читання екологічних книжок «Природа в загадках, прислівʾях та віршах», «Екологія в загадках», «Перші весняні квіти», екологічні казочки, «Екологічна стежка» - віртуальна екскурсія.

2 клас (Перепелиця К.) Бесіди: «Будь надійним другом природи», «Бережи ліс», «З природою живи у дружбі, то буде вона тобі у службі», «Без води немає життя», «Станьмо друзями птахам», «Допоможи птахам», «Чому ліси називають «легенями планети»?», «Я – частина природи». Години спілкування: «Земля – наш спільний дім», «Природа – наш дім, будь господарем у нім». Конкурс малюнків « Чарівна планета».

3клас (Шарова С.) Конкурс малюнків та осінніх композицій. Екологічні п’ятихвилинкии: «Здоров’я природи – здоров’я людини», «Садити дерева – благородна справа», «Як кожен з нас може допомогти природі», «Природа – це казка, яку треба читати серцем», «Цікаві факти з життя твого улюбленця», «Моя допомога взимку птахам», «Як зберегти ялинці життя», «Комусь крихта хліба, а комусь врятоване життя». Бесіда-розповідь «Моя допомога крилатим друзям». Години милування природою. Екологічні години: «Що можу зробити я, щоб наша Земля була здоровою», «Цікаві ландшафти паркового мистецтва нашої місцевості». Виставка фото і малюнків «Мої домашні улюбленці». Проєкти «Чи знаємо ми хвойні?», «Диво проростання насіння. Спостерігання за перебігом подій», Конкурс малюнків, поробок «Тварини», «Дім майбутнього. Використання екологічних джерел енергії».

4 клас (Передерій Т.) «Охорона рідної природи» - вироблення правил поведінки в лісі. Допомога пташкам взимку. Виставка робіт майстерні «Зимові чудеса». Бесіда про екологію водних ресурсів планети «Якої допомоги просять океани?». Ділова гра «Екологічний бумеранг», «Дотримування правил культурної поведінки на природі», «Не нашкодь, не засміти!». Ознайомлення з заповідними територіями та охороною природи в Україні.

5 клас (Слєпокурова І.) Бесіда «Наш дім - Земля». Участь у конкурсі «Замість ялинки – букет», участь у конкурсі годівничок.

7 клас ( Житлова Н.) Участь в акції «Замість ялинки - букет», диспут «Екологічні проблеми в світі, як вони проявляються в нашій місцевості».

8 клас (Решетняк В.) Години спілкування: «Людина і світ природи», «Гармонія людини і довкілля».

9 клас (Єфімова В.) Участь у конкурсі новорічних композицій «Замість ялинки – букет».

10 клас ( Боцун Ю.) Допомога в оформленні «Тропи рухливих ігор». Участь в акції «Замість ялинки букет».

11 клас (Назарько К.) Круглий стіл «Зміни природи людиною. Сучасні екологічні проблеми».

У закладі проводилась цілеспрямована робота з батьками – це батьківські збори, індивідуальні бесіди та консультування, під час яких розглядалися питання з попередження травматизму, попередження насильства в сім’ї, булінгу, про дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у школі, харчування, вибір профільного навчання організація дозвілля учнів під час канікул, літнього відпочинку. На батьківських зборах розглядались питання про партнерство школи і сім’ї заради творчого освітнього та виховного розвитку дитини, особливості здачі ДПА та ЗНО, попередження правопорушень серед школярів; проводились індивідуальні бесіди з метою корекції поведінки, покращення успіхів у навчанні. Під час батьківських зборів використовувались інтерактивні та інноваційні технології та елементи тренінгів, рольових та ділових ігор.

Виховання учня в закладі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив намагається працювати у тісній співпраці з батьками з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку учнів. Батьки є соціальним замовником школи, а тому повинні брати активну участь у освітньому процесі.

Постійно проводилось індивідуальне консультування батьків.

Робота з батьками:

1 клас (Руденко Т.) Години спілкування: «Перший раз у перший клас», «Особливості навчально-виховного процесу», «Українське законодавство про безпеку дітей», «Адаптація першокласників», «Батьки – наші партнери», «Як впоратись з дитячою агресією?», підсумки навчального року «Перегортаючи сторінки …»

2 клас (Перепелиця К.) Збори: «Знайомство. Ми - другокласники», «Як допомогти здобувачам освіти у навчанні», «Як допомогти у подоланні складнощів». Індивідуальні консультації: «Поведінка у школі», «Поведінка на перервах», «Запізнення на уроки», «Труднощі у процесі навчання».

4 клас (Передерій Т.) Збори: «Ми – четвертокласники» (організація навчально – виховного процесу в 4 кл.); «Заохочення та покарання в сім'ї»; «Модель випускника початкової школи».

5 клас (Слєпокурова І.) Збори: «Адаптація у 5 класі», «Булінг у дитячому середовищі».

6 клас (Мельникович О.) Співбесіди про поведінку та відвідування школи, виконання домашніх завдань. Консультування батьків, діти яких мають низький рівень мотивації до навчання. Збори: «Психолого-педагогічна освіта: «Конфлікт та булінг, характерні особливості та відмінності»«. Організація дозвілля дітей у позаурочний час. Організація навчально-виховного процесу у 2019/2020н.р.

7 клас (Житлова Н.) Батьківські збори: «Ознайомлення батьків з новим порядком розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», «Закон про булінг: відповідальність за цькування у школі» «Повідомлення про навчально-виховну роботу в класі», «Обговорення та вирішення питань, що стосуються життя класу», «Основні положення навчально-виховного процесу школи».

8 клас (Решетняк В.) Постійний зворотній зв’язок протягом усього семестру з батьками.

9 клас (Єфімова В.) Збори: «Булінг у дитячому колективі. Передумови виникнення булінгу, причини проявів насильства».

«Родина - школа любові. Умій учитися, щоб уміти трудитися. ДПА 2020» Проведення роботи з батьками дітей, схильних до правопорушень, пропусків навчальних занять, невиконання домашніх завдань.

10 клас ( Боцун Ю.): «Гендерна освіта як фактор підготовки підлітків до дорослого життя».

«Профорієнтаційна робота як елемент соціальної адаптації підлітка».

11 клас (Назарько К): «Булінг у дитячому колективі. Попередження травматизму. Організація гарячого та безкоштовного харчування», Особливості ЗНО 2020 (пробне та основна сесія). «Сім'я – простір без насилля». Підведення підсумків І семестру. Особливості пробного ЗНО та основної сесії ЗНО. Булінґ у дитячому середовищі.

Спортивна робота в школі та участь у міських спортивних заходах (Боцун Ю.): «Олімпійський урок», Парад спортсменів до дня міста і до дня фізкультурника, Туристичний міський фестиваль, Міські змагання з волейболу ( 3 місце), баскетболу (4 місце) та ін. Шкільний чемпіонат з футболу, чемпіонат з бадмінтону, спортивне свято – «Веселі естафети», традиційно напередодні Дня Захисника України, свята Покрови проходили спортивні змагання «Козацькі забави — 2019» та ін.

Потрібно відзначити роботу педагога-організатора, яка проводила як загальношкільні заходи, так з шкільними командами брала участь у міських конкурсах та іграх: вікторина до Дня української мови та писемності, Акція милосердя «П`ять картоплин», участь у спортивних змаганнях, участь у міському етапі гри «Сокіл» Джура, вікторина «Люби і знай свій край», Що? Де? Коли? 3, 4,10 та 11 клас. Участь у міській інтелектуально-розважальній грі «Що? Де? Коли?» 8-9 класи та 10-11 класи, виставка стіннівок до Дня боротьби зі СНІД, виставка новорічних поробок участь у міських конкурсах, виховні години: до Дня боротьби із рабством, до Дня інваліда, до Дня волонтера, лекція студентів із Луганського медичного університету присвячена дню боротьби зі СНІД, екскурсія до Сєверодонецького музею мотанки, День Святого Миколая, Новорічно-розважальна програма для учнів 1-11 класів та ін.

Робота вихователя групи подовженого дня Тищенко І. в цьому році була на високому рівні. Діти з педагогом готували номери художньої самодіяльності , привітання для батьків, дуже багато грали і майстрували, а в процесі цих занять отримували навички спілкування, формування естетичного смаку, любові до рідних та до Батьківщини.

Регулярно проводяться лінійки для учнів 1-4 класів, де обов’язковим є виконання Гімну України. Кожна лінійка має добре продуману тематику, згідно віковим особливостям підібраний матеріал(керівник ШМО початкових класів Перепелиця К.)

Цікаво пройшов захід «Фестиваль думок» . Це відкрита для всіх платформа, що надає кожному можливість висловитися. Мета підвищення якості культури спілкування та ведення дискусій. Фестиваль проводився з метою виявлення актуальних проблем в суспільстві, а також шкільній спільноті . Фестиваль складався з декількох локацій. Між розмовами бути проведені цікаві ворк-шопи, майстер-класи.У кожній дискусії був модератор (який вів розмову), це професіонали, люди з цікавим досвідом, важливою точкою зору і, так само глядачі, які теж брали активну участь в обговоренні теми. Першою з тем яку обговорили з модератором, психологом благодійного фонду «Восток СОС», що таке толерантне ставлення, де воно закінчується і починається байдужість. Під час роботи локації було піднято цілий пласт питань, які цікавлять сучасну молодь. Друга тема «Чи тотожні поняття «віра» і «релігія». Чому релігій так багато?» модератором бесіди виступив Отець Ігнатій (Олександр Воловенко) священник УПЦ Київського патріархату в м. Сєвєродонецьк, член НСОУ Пласт. Було все зрозуміло, цікаво і спонукало задуматися кожному про щось своє. Провели два майстер-класи: на одному діти виготовляли листівки, а на іншому розписували еко-торбинки. Пройшли дві квест-гри. Учні 5 класу шукали «Права дітей», які розлетілися по світу і загубилися, а дорослі почали їх забувати, а щоб не сталося чогось непоправного їх зібрали і оформили «Правові сходини» між 2 і 3 поверхом. Діти 6-7 класу шукали «Скарб», щоб віддячити дітям, які зібрали Права до купи. Кожен учасник квеста отримав солодкий приз. Друга частина почалася з розповіді про Даню Дідика, про загиблих 22 лютого 2015 року під час мирної ходи в Харкові. Розповіді про групу Help Army і, БФ «Харків з тобою». Поговорили про те, що треба жити і робити таким чином, щоб було не соромно перед Героями, що віддали своє життя під час Євромайдану в Києві, теракту в Харкові, на фронті. Про те, що ми, живі, маємо формувати країну, робити її сильною, квітучою, розвиненою. А для цього дуже важливо мати критичне мислення, вміти відокремлювати правду від брехні, вміти навчатися та використовувати свої знання. Модератором була Олена Рофе-Бекетова координатор-керівник проєкту, директор БФ «Благодійного фонду «Харків з тобою».

Отримали в подарунок шкільній бібліотеці книжки, їх передали учні Харківської школи № 1, київські та львівські пластуни. Наступна частина зустрічі була присвячена чарівним автентичним українським строям.

3 березня в заклад завітали письменники і відбулася зустріч з Сергієм Жаданом і Сашком Дерманським, Марією Артеменко, Машою Сердюк. Вони запропонували долучатися до Конкурсу - відгуків школярів «Читай-пиши» від Благодійний фонд Сергія Жадана і Інституту української книги. Читали свої вірші і подарували книги

Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у школі проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще маємо недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам

2-3. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально технічної базі школи

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх використання

Після участі в проекті «Глобальна освіта – права людей», який проводився благодійним фондом «Восток SOS» та естонською організацією «Мондо» школа отримала в цьому році:

- акустичну систему;

- проектор;

Протягом року надходили добровільні спонсорські внески, за рішенням шкільного батьківського комітету їх витратили на придбання:

- миючих засобів;

- електроламп;

- заміну кранів у їдальні, туалетах;

- канцтовари, грамоти, призи;

- хомути, цвяхи, болти;

- бензин, мастило, леску;

- диски на болгарку, електроди;

- заправку картриджа, папір, ремонт картриджа;

- будівельні матеріали для косметичного ремонту приміщень.

Фінансування за рахунок місцевого бюджету

Для школи придбано:

- піч електрична;

- каструля, 30л – 2шт

- каструля, 21л

- миска, 5л – 2шт

- каструля, 24л

- каструля 4,5л – 2шт

- чайник – 1шт

- миска, 12л – 1шт

Фінансування за рахунок державної субвенції:

- грошові знаки – 1уп

- магнітний прилад

- лупа – 5шт

- компас – 5шт

- танграм – 4шт

- демонстраційний набір знаків на магнітах – 4шт

- модель механічного годинника

- пісочний годинник, 1,25 – 3шт

- математичний планшет – 10шт

- набір моделей геометричних тіл фігур (дерево, пластик)

- ігровий набір Six Bricks – 27шт

- ноутбук HP

- миша для ноутбука

- БФП

- комплект чорнил (4шт)

- чорнило 100мл

- папір для принтера

- комплект таблиць 1-2кл., природознавство, (16шт)

4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

З метою формування високої педагогічної культури та завдяки систематичній праці всіх ланок шкільного самоврядування та адміністративного керівництва в школі створений сприятливий морально-психологічний клімат.

У період з 02.09.2019 по 29.05.2020р. підвищення кваліфікації здійснили 13 педагогічних працівників. На базі ЛОІППО пройшли КПК директор школи Т.Кривущенко, заступник директора з НВР Г.Лоза, заступник директора з ВР Житлова Н., учитель української мови і літератури Холодняк Л., учитель початкових класів Шарова С., педагог-організатор Андрусенко І., учитель фізики Ревека В., учитель астрономії Ревека В. Пройшли підвищенні кваліфікації онлайн 5 учителів: Шарова С., Руденко Т., Передерій Т., Боцун Ю., Слєпокурова І. У період дистанційної роботи з метою підвищення кваліфікації учителі школи брали участь у вебінарах та інтернет-конференціях на різноманітних освітніх платформах.

У поточному навчальному році атестувалося 4 вчителі: підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – Житловій Н., вчителю географії, Руденко Т., вчителю початкових класів; встановили кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Перепелиці К., вчителю початкових класів, підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - Мельникович О., практичному психологу, підтвердили педагогічне звання «старший учитель» - Руденко Т.

Якісний склад педагогічних кадрів школи був таким:

Стаж, звання 2019/2020
До 5 років 2
До 10 років 2
До 20 років 2
До 30 років 6
Більше 30 8
Пенсіонери 5
Вища категорія 10
Перша категорія 5
Друга категорія 1
Спеціаліст 4
Старший учитель 5
Учитель-методист 2

У минулому навчальному році всі кадрові проблеми вирішені своєчасно, зривів навчального процесу не допущено.

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників

Учні школи маю можливість харчуватися у їдальні і буфеті. Охоплені гарячим харчуванням 141 учнів (57%), з них 1-4 класи – 107 чол. (100%)(з них 21 учнів двохразовим), 5-9кл. – 34 (32%), 10-11кл. – 0(0%). З них дітей пільгових категорій: діти-сироти – 3 чол, малозабезпечені – 14 чол, діти з сімей вимушених переселенців – 103чол.

Здійснюється контроль роботи харчоблоку. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримається.

Відповідно з графіком проходять медичне обстеження учні та працівники школи. Проводиться санація учнів 1-9 класів.

Першочергова увага приділяється дотриманню вимог щодо охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Традиційно у школі проводяться місячники: безпеки дорожнього руху, милосердя, профілактики наркоманії та СНІДу, правової освіти та виховання, вивчення санітарно-гігієнічних норм, екологічного виховання.

Діти беруть участь у шкільних, міських конкурсах, випускають стіннівки, бюлетені.

Постійною стала співпраця школи з медичними, юридичними, правоохоронними, соціальними установами міста. У цьому навчальному році для учнів та батьків було організовано зустрічі: з завідуючим юридичним відділом ЦСМ Якуніним І., з працівником міського центру зайнятості Денисенко І., працівниками МЧС Кулачко В., представником ЛКУ «Обласної рятувально-водолазної служби» Даниловим С., полiцейськими управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції.

У рамках традиційних тижнів ЦЗ досить серйозно вивчаються та відпрацьовуються з учнями та вчителями дії в умовах надзвичайних ситуацій. У цьому році робота школи з ЦЗ була відмічена навчально-методичним центром цивільного захисту м.Рубіжного.

Організовано психолого-педагогічний супровід дітей з особливих категорій (сиріт, соціальних сиріт, малозабезпечених, багатодітних, які потребують особливої уваги): ведеться документація, родини відвідуються удома, складаються акти обстеження ЖПУ, проводяться акції милосердя для надання посильної матеріальної допомоги. Для батьків постійно проводяться консультації, надаються рекомендації.

У даному напрямку школа співпрацює з відповідними службами міськвиконкому, організацією «Червоний Хрест», благодійними фондами, а також філією міського будинку культури, спортивним комплексом.

За сприяння школи діти з особливих категорій мають можливість безкоштовно відвідувати масові заходи (циркові, театралізовані вистави), користуватись послугами фотографів.

Роботу школи щодо попередження травматизму серед учасників навчально-виховного процесу в 2019-2020 році було спрямовано на виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти».

Питання створення безпечних та нешкідливих умов праці для учасників навчально-виховного процесу, проведення профілактичних заходів щодо попередження травматизму є одним з головних у діяльності школи.

У школі створена служба з охорони праці, призначено відповідальних осіб. Школа забезпечена законодавчими і нормативно-правовими актами з питань охорони праці, довідковими виданнями правил безпечної роботи, періодичними виданнями. Розроблені заходи з профілактики дитячого травматизму та попередження дорожньо-транспортного травматизму на 2020 рік. У 1-11 класах викладається курс «Основи здоров’я». Було проведено тиждень безпеки життєдіяльності, день безпеки дорожнього руху, день ЦЗ, місячник з профілактики тютюнопаління, наркоманії тощо. Класні керівники постійно проводять бесіди з учнями з профілактики травматизму невиробничого характеру, правил поведінки на воді, поведінки з газовими приладами, вогненебезпечними предметами, з профілактики отруєнь дикорослими грибами.

Адміністрацією школи здійснюється контроль за роботою працівників з питань охорони життя та здоров’я дітей, питання профілактики дитячого травматизму щорічно обговорюється на засіданнях педагогічних рад, батьківських зборах, узагальнюються на нарадах.

У травні 2020 року був проведений аналіз стану травматизму в ЗШ № 4 за 2019-2020 н.р. У школі у 2019-2020 н.р. не зареєстровано жодного нещасного випадку, що трапились з учнями під час освітнього процесу.

У 2019-2020 н.р. кількість нещасних випадків невиробничого характеру – 5.

У більшості випадків причинами нещасних випадків є особиста необережність потерпілих.

6. Залучення педагогів та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

У школі діє громадська організація «Простір», до складу якої входять 173 чоловіки (батьки, колишні випускники школи, педагогічний та обслуговуючий персонал школи, деякі мешканці мікрорайону). Основною метою діяльності Організації є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів.

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Створення зворотного зв’язку з батьками дозволяє перевірити, чи працює школа так, як треба (батьківські збори, конференції, інформаційні листи для батьків, анкетування, спільні з батьками та дітьми свята та спортивні заходи). Ведеться журнал відвідування батьками школи, де вони записують свої зауваження та пропозиції. Журнал обліку звернень та заяв громадян. Діє консультаційний пункт для батьків: кожен четвертий понеділок місяця батьків чекають вчителі-предметники та психолог. Продовжує роботу школа батьківського всеобучу.

У новому навчальному році перед колективом постають наступні завдання:

1. Вивчення і застосування на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів у роботі за Концепцією «Нова українська школа», новими Державними стандартами початкової і повної загальної середньої освіти.

2. Продовження реалізації Концепції «Нова українська школа».

3. Вивчення і практичне застосування в освітньому процесі різноманітних форм і методів роботи з національно-патріотичного виховання.

4. Вивчення й аналіз стану якості знань, умінь і практичних навичок учнів, рівня їхньої вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу.

5. Підготовка і проведення заходів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу, підвищення рівня освіти школярів, їхньої вихованості, надання практичної допомоги педагогам в оволодінні сучасними методами викладання і виховання; підвищення

6. Продовжувати роботу в напрямках патріотичного, національного, правового, морального, естетичного, екологічного, фізичного виховання, виховання здорового способу життя, надавши їм якісного рівня;

7. Продовження роботи з питань техніки безпеки та профілактики дитячого травматизму;

8. Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, громадських та власних інтересів.

Кiлькiсть переглядiв: 1006

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.