Інтерактивні методи навчання в практиці роботи вчителів початкових класів

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Усі перетворення, які відбуваються в суспільстві взагалі й у сфері освіти зокрема, зосереджуються на особистості – головній дійовій особі суспільно-історичного процесу. Весь дидактичний процес спрямовується тепер на формування у школярів потреби у навчанні та інтересу до здобування знань.

Сьогодні в світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистістно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов:

- створення позитивного настрою для навчання;
- відчуття рівного серед рівних;
- забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;
- усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;
- можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;
- вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, старшим товаришем.

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносяться до інноваційних.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів Рубіжанської загальноосвітньої школи №4 з 2008 року працює над науково-методичною проблемою «Інтерактивні методи навчання у практиці початкової школи. Розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів».

Робота вчителя початкових класів дуже складна та відповідальна, і складність її полягає в тому, що необхідно викликати в учнів інтерес до знань, не згасити цей вогник допитливості, навчити кожного з них вчитися, запевнити у своїх силах. Інтерес є своєрідним епіцентром активізації навчання, розвитку пізнавальної активності школярів, формування у них позитивного ставлення до процесу навчання та результатів своєї праці.

Як активізувати пізнавальну діяльність учнів? Які методи використовувати, щоб викликати інтерес до навчання, зробити його цікавим? Як допомогти розкритися кожній дитині? Ці питання завжди хвилювали вчителів початкових класів.

Вчителі ЗОШ №4 переконані, що їх праця потребує постійного руху вперед, змін, удосконалення, роботи над собою. Адже перед сучасною школою стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, який був би зорієнтованим на всебічне виховання освіченої, творчо активної особистості, створення умов для підвищення пізнавальної активності учнів, формування навичок самостійної творчої роботи. Сучасна освіта повинна забезпечити формування такої особистості.

Найважливіше у початковій школі – створення умов для атмосфери успіху та творчого співробітництва: колективна діяльність, робота групами, парами. Використовуючи інтерактивні форми організації навчання молодших школярів, педагоги намагаються перетворити урок на урок-мислення, урок-спілкування, урок-діалог, щоб розбудити і привити інтерес учнів до читання, математики, мистецтва і природи.

Вчителі нашої школи погоджуються з тим, що слід переходити від «передавання знань» до «навчання жити». В сучасному суспільстві неможливо одній людині знати все, навіть в окремій вузькій галузі. Численні факти добре запам’ятовують комп’ютери. Сьогоднішнім учням потрібні інші навички: думати, розуміти сутність речей. Осмислювати, вміти шукати потрібну інформацію. Дитина має напружено розумово працювати. Саме цьому сприяють інноваційні технології. Дещо змінивши слова видатного китайського філософа Конфуція, можна сформулювати кредо інноваційного навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я чую й бачу, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок». Використання інноваційних технологій – це спосіб створення в класі атмосфери, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості. З-поміж запропонованої великої кількості інноваційних технологій вчителі початкових класів віддають перевагу роботі в режимі інтерактиву. Поняття «інтерактив» тлумачиться як «взаємодія». Така взаємодія учителя й учня робить усіх учасників процесу суб’єктами. Інтерактивні форми роботи допомагають приділити увагу кожному учню. Працюючи в групах чи парах, школярі самостійно розв’язують доступні для них завдання, стають дослідниками, разом переборюють труднощі на шляху до мети. Крім того, інтерактивні форми навчання розвивають комунікативні вміння та навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учнями. Наші школярі вчаться критично мислити, дискутувати, самостійно приймати рішення.

У практиці своєї роботи вчителі початкових класів нашої школи перевагу віддають технологіям ситуативного моделювання (побудова навчального процесу за допомогою залучення учнів до гри), технологіям колективного навчання (методи «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Метод Прес», «Карусель», «Навчаючи-учусь», «Два , чотири – всі разом» тощо) та кооперативного навчання (робота в парах, групах). Проводячи уроки такого типу, педагоги зацікавлюють школярів предметом, формують активну життєву позицію, розвивають творчі здібності. Разом з тим удосконалюють мовленнєві і розумові навички, створюють ситуацію успіху, де кожен учень почувається невимушено, а це, в свою чергу, сприяє самовдосконаленню його як особистості. А вчителі тут виступають в ролі друга, порадника, старшого товариша.

Працюючи над науково-методичною проблемою «Інтерактивні методи навчання у практиці початкової школи. Розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів», вчителі набули певного досвіду у застосуванні інтерактивних методів навчання. У своїй роботі вони найчастіше використовують такі види діяльності, які дають високий рівень знань, зацікавленість предметом, набуття дітьми певного життєвого досвіду, а головне – навчають вчитися.

На уроках математики Руденко Т.П. вважає доцільним використання наступних методів:

«Навчаючи – учусь».

Цей метод використовується при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість дітям взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу дає загальну картину понять і факторів, що їх необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання.

Тема «Прості і складні задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами. Повторення вивченого».

Кожен учень отримує картку із завданням: задачі, пов’язані з величинами та приклад-додавання й віднімання іменованих чисел. На картці написані прізвища, з ким учень працює. Таким чином, один учень пояснює розв’язання, другий слухає ( якщо є помилки, виправляє). Потім другий виконує таку ж роботу. Тоді переходять до наступного однокласника.

«К а р у с е л ь»

Цей варіант навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників у активну роботу з різними партнерами для обговорення дискусійних питань. Цю технологію застосовують для інтенсивної перевірки обсягу й глибини набутих знань.

Тема «Закріплення знань таблиці множення числа 9».

Діти стають у два кола. Внутрішнє коло нерухоме: учні високого та достатнього рівня. Зовнішнє коло рухоме. Учні рухомого кола відповідають на запитання учня навпроти і переходять до наступного. В кінці «Каруселі» обговорюють питання: в кого були помилки, кому слід ще вчити таблицю множення числа 9.

«З а й м и п о з и ц і ю»

Цей метод корисний на початку роботи з дискусійними питаннями та проблемами. Його можна використати на початку уроку для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що вивчається. Використовується після опанування дітьми певною інформацією й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо її розв’язання.

Тема «Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Читання трицифрових чисел».

Розв’язання задачі. Незакінчена умова і розв’язання задачі є у підручнику. Вчитель умову задачі закінчує своїм варіантом. Діти «займають» позицію щодо згоди чи незгоди, висловлюючи і доказуючи свою думку.

«М і к р о ф о н»

Ця технологія є різновидом загальногрупового обговорення. Вона надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на питання або висловлюючи свою думку чи позицію. Такий вид роботи доцільно використовувати на початку уроку, коли повторюється чи закріплюється раніше вивчений матеріал.

Тема «Таблиці додавання й віднімання числа 5».

Діти «ланцюжком» озвучують результати таблиць додавання та віднімання числа 5.

«Робота в парах»

Парна роботаполягає в допомозі сильного учня слабшим, у взаємодопомозі. Склад пар визначає вчитель, враховуючи симпатії або можливості учнів. Пари можуть мати постійний (статичні) і змінний склад (динамічні). Головне для парної організації навчальної діяльності – взаємонавчання і взаємоконтроль.

Передерій Т.В. пропонує використовувати цей метод наступним чином:

Тема. Таблиця множення числа 8.

Робота в парах:

1 учень 2 учень

перфокартка перфокартка

таблиця множення на 7 таблиця ділення на 7

7 х 1 = 7 : 7 =

7 х 2 = 14 : 7 =

7 х 3 = 21 : 7 =

7 х 4 = 28 : 7 =

7 х 5 = 35 : 7 =

7 х 6 = 42 : 7 =

7 х 7 = 49 : 7 =

7 х 8 = 56 : 7 =

7 х 9 = 63 : 7 =

Учні записують результати на перфокартах.

Взаємоперевірка.

На уроках української мови, на думку вчителів початкових класів, також доцільно використовувати інтерактивні методи навчання.

Так учителі Руденко Т.П., Передерій Т.В. пропонують використовувати метод «Незакінчені речення»

Цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном», що дає можливість ґрунтовніше працювати над умінням висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає змогу учням вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

Українська мова. Тема «Узагальнення знань про іменник».

Вчитель: - Іменник змінюється за …

- Щоб визначити число іменників, треба …

- За родами іменники не …

- При відмінюванні іменників пам’ятай про … і т. д.

або

Продовж правило:

У слові стільки складів, ...

Щоб знати, яку букву е чи и писати в ненаголошеному складі кореня, треба …

Слова, протилежні за значенням - …

Слова, близькі за значенням - …

Закінчення слова – це…

Основа слова – це…

Корінь слова – це…

Передерій Т.В. також пропонує використовувати наступні методи:

«Робота в малих групах»

Робота в малих групах дає змогу набути навичок спілкування та співпраці. Після того, як вчитель об’єднав дітей у малі групи і вони отримали завдання, група за короткий час повинна виконати завдання та представити результати роботи своєї групи.

1. Назвіть слова, в яких звуків більше, ніж букв.

Майка галявина

Мілина маяк

Читаю в’є

Їхав ящик

2. Назвіть слова, що мають два склади.

Учень луснув одяг

Грак квітень міцний

Заєць нова малина

3.Назвіть слова з наголосом на першому складі.

Мороз ромашка

Зима конвалія

Вітер тюльпан

Квіти троянда

4.Визначіть кількість речень у тексті.

Наша школа гарна біля школи є великий спортивний майданчик тут хлопці грають у футбол клас наш теж затишний хлоп’ята слідкують за порядком.

А)3; б)5; в)4; г)6.

«Робота в парах»

Тема «Споріднені слова»

Знайдіть групу споріднених слів:

Сніговий сніг снігу

Хуртовина сніговій снігом

Метелиця сніговий снігів

Заметіль сніжок снігам

Завірюха сніжинка у снігах

Віхола засніжило снігами

На уроках читання Олійник Т.А. пропонує застосовувати наступні методи:

«Мозковий штурм»

Це – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників виявляти свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень із конкретної теми.

Оголошується проблема, яку треба розв’язати. Всі учні беруть участь у її обговоренні шляхом колективного обдумування – «мозкового штурму».

Тема. О. Буцень «Чи є зима?»

Вчитель: - Діти, за допомогою «Мозкового штурму» давайте з’ясуємо, звідки до людини приходять знання.

(Учні дають відповіді, вчитель на дошці записує відповіді у променеву таблицю – «сонечко»:

Знання – природа, дорослі, телебачення, вчитель, школа, бібліотека.)

«Робота в групах»

Вчитель: - Зараз ваше завдання в групах: обговорити і записати на аркушах «ЗА і ПРОТИ», що гарного і що поганого приносить нам зима.

Наприклад: ЗА ПРОТИ

Катання на санчатах Мороз

Подарунки Хуртовини

Новий рік Ожеледиця

Гра в сніжки Похмура погода

«Робота в парах»

Учні за кожною партою отримують картку, на якій потрібно з’єднати прізвище автора з назвою казки, яка йому належить:

О. Буцень «Зайчаткова казочка»

Ю. Ярмиш « Як Лиска голосок собі кувала»

Л. Костенко « Безконечні казочки»

В. Камінчук « «Вовк і козлята

М. Трублаїні « «Лисичка і Журавель»

М. Підгірянка « «Бузиновий цар»

Н. Забіла « Чи є зима?»

І. Франко «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку»

Вчитель Передерій Т.В. пропонує роботу в групах організувати наступним чином:

Тема. Літературні казки. Анатолій Дімаров «Для чого людині серце».

Робота в групах (творча).

І група. Що б могло статися, якби чоловічок не забув добре серце?

ІІ група. Про що міг попередити лікар свого пацієнта в той момент, коли він витирав добре серце?

ІІІ група. Чому чоловічку в момент смерті було жаль одноплемінників?

На уроках з предмета «Я і Україна» можна використовувати ті ж методи, що і на вищезазначених.

Вчитель Руденко Т.П. пропонує наступні:

«Робота в малих групах»

Тема: «Знаймо і шануймо символи свого краю».

Клас поділено на групи. Кожна група готує розповідь про один із символів. Відводиться певний час. По закінченню часу «спікери» груп доповідають про виконану роботу. У разі потреби учні доповнюють відповіді.

«Мозковий штурм».

Тема: « Україна – рідний край».

Вчитель:- Україна. Що означає це слово для вас, діти?

Відповіді дітей: рідна домівка, спадщина, стежина, мої батьки, друзі, найулюбленіше містечко, де ти народився.

Всі думки записуються на дошці. Узагальнення відповідей.

Метод «Прес»

Метод навчає дітей виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стильній формі, переконуючи інших. ( «Я вважаю, що …», «Тому, що ….», «Наприклад …», «Таким чином …»).

Тема: «Природа жива і нежива».

Вчитель: - Чи правильне твердження «Людина – частина живої природи?»

Учень: - Я вважаю, що людина є частиною живої природи, тому що людина народжується, росте, розвивається, дає потомство і помирає. Таким чином, маючи всі ознаки живих організмів, ми впевнено можемо сказати: людина-частина живої природи.

«Рольова гра»

Мета розігрування ситуації в ролях – визначити власне ставлення до конкретної ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом гри, виконання ролі, яка є близькою до реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід та почуття. Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації в певній ролі» та надає можливість діяти, як насправді. Ви можете поводитись і розігрувати свою роль, моделюючи свою реальну поведінку.

Тема «Правила гостинності».

Серед дітей обираються: іменинниця, її сім’я, гості та експертна комісія. Експертна комісія слідкує за правильністю сервірування столу, правилами подачі страв, поведінкою гостей за столом. В кінці розіграної ситуації члени експертної комісії висловлюють свої зауваження та побажання.

На уроках з основ здоров’я вчитель Руденко Т.П. вважає доцільним використання наступних методів:

«Два – чотири – всі разом»

Ще один варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію.

Тема «Безпека вдома».

Вчитель: - Які небезпечні ситуації можуть виникнути вдома?

Учні обговорюють життєві ситуації в парі, потім об’єднуються в групи, доповнюючи відповіді учнів, а потім обговорення ситуацій класом. Робиться висновок.

На уроках англійської мови Олійник Т.А. зацікавлює учнів предметом за допомогою наступних інтерактивних методів навчання:

«Карусель»

Використовується для відпрацювання різних питань і відповідей на них:

- Where are you from?

- I am from …( France).

- What nationality are you?

- I am French.

«Мікрофон»

Учень з мікрофоном («кореспондент») задає учням різні питання стосовно них, їх родини, уподобань тощо.

Вчитель Передерій Т.В. пропонує об’єднання інтерактивних методів. Наприклад, на уроці природознавства застосовується метод «Мозковий штурм» – «Карусель», «Продовжте речення», «Робота в групах».

Тема. Жива і нежива природа. Умови для розвитку всього живого на Землі.

Діти чітко усвідомили, що належить до живої і неживої природи.

Проблема: що ж потрібно для розвитку живого у природі?

Проводиться мозковий штурм – карусель.

· Об’єднання в групи: Сонце Зірка, Місяць.

Діти знаходять партнера і підходять до своєї таблиці.

· Вручення маркерів:

а) малюнок Зірки (рожевий маркер) Що треба для життя рослині?

б) Сонце (червоний маркер) Що треба для життя людині?

в) Місяць ( оранжевий маркер) Що треба для життя тварині?

3. Виконання завдань.

За 1 хвилину методом мозкового штурму діти дають відповідь. Через 1 хвилину групи переходять до наступної таблиці.

4.Група біля своєї першої позиції.

- На вивчення складеної таблиці у вас є 1 хвилина.

5. Презентація роботи в групах.

6. Рефлексія.

7. Підсумок.

- Чи може людина обійтись без води і повітря?

- Чи може риба існувати без води?

- Чи може берізка обійтись без сонячного промінчика, а мурашка – без землі?

Висновок. Жива природа невіддільна від неживої, отже у природі все взаємопов’язано.

На дошці зашифрований висновок. Продовжіть речення:

Усе живе … .

Жи ди є те ха є

Ся ра від ми мно жу

Вить єть рос роз ся жу

( Учні записують свої висновки, перевіряють за закодованими на малюнку, з’єднавши кружечки за кольором).

Таким чином, використання таких видів інтерактивних вправ на уроках дає можливість доповнити уроки різноманітною інформацією, а різні види діяльності заохочують дітей до роботи. Діти свідомо осмислюють положення (ситуацію): «відсидіти не вдається».Кожен учень зацікавлений у правильності своєї думки. Продуктивність уроків підвищується.

Творчий звіт підготували:
Руденко Т.П., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший учитель;
Передерій Т.В., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії;
Олійник Т.А., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії

Кiлькiсть переглядiв: 12088

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.